3.3. Mienie komunalne

MIENIE KOMUNALNE

3.1.MIENIE KOMUNALNE
1.Grunty komunalne ogółem         -  187,3 ha
    w tym w mieście                          -    51,9 ha
     na wsi                                         -  135,4 ha
    w użytkowaniu wieczystym        -     7,28 ha  / 85 użytkowników /
    w użytkowaniu                             - 180,02 ha
   -    2 bloki mieszkalne - 30 i 24 rodzinny  w Zagórowie  na ul. .Leśnej
-    Publiczne  Gimnazjum w Zagórowie  i Trąbczynie                                                                                                         
-    Szkoły Podstawowe  : w  Kopojnie , Szetlewku, Michalinowie  Oleśnickim , Łazińsku,
Myszakówku  i  Łukomiu                                                                                                        
-    obiekt  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie o pow.0,2183 ha
-    nieruchomość zabudowana młynem w Zagórowie   o pow.1615 m2                                                                                   
-    obiekt po  stolarni w Zagórowie  o pow. 0,3184 ha                                                                                                                   
-    siedziba  Urzędu Miejskiego  o pow.745 m2
-    Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie  o pow.461 m2
-    targowisko  miejskie  o pow.0,8209 ha
-    nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym / księgarnia / w Zagórowie                                                                                                                               
-    oczyszczalnia  ścieków  usytuowana na działce o pow.41,29 ha w Oleśnicy Wsi
-    studnie głębinowe: w Zagórowie, Drzewcach, Kopojnie  i Trąbczynie Dworskim                                                                                                                                                  
-    stacje wodociągowe: w  Łukomiu, Trąbczynie Dworskim, Kopojnie   i Zagórowie 
-    Przychodnie Lekarskie w Zagórowie i Trąbczynie                             
-    nieruchomość  zabudowana budynkiem biblioteki w  Łukomiu  o pow.0,16 ha
-    obiekt Domu Nauczyciela w Łazińsku I   o pow.1,34 ha                                                                                                   
-    działki budowlane w Zagórowie  , na których usytuowane budynki stanowią odrębną własność osób fizycznych : Osiedle Berdychów,  ul.Projektowanej oraz Pyzderskiej .
-    nieruchomość po Gromadzkiej Radzie Narodowej w  Oleśnicy  o pow.0,14 ha 
-    5 nieruchomości w Zagórowie zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi, użytkowanymi na zasadzie zawartych  z Urzędem Miejskim umów najmu  - przy ul. Konińskiej, Kościuszki, Wojska Polskiego, Kilińskiego
 
2. Grunty Skarbu Państwa w  zarządzie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa                            
     ogółem                                        -     691,31 ha
     w tym użytki rolne                      -     631,33 ha
 
3. Wspólnoty gruntowe  łącznie      -     276,39 ha