3.2. Rolnictwo

ROLNICTWO

3.1.Rolnictwo
Ogólna powierzchnia miasta i gminy Zagórów wynosi 15.959 ha. Poniższa tabela przedstawia powierzchnię użytków rolnych (wg danych z maja 2003 r.)
 
Tabela Użytki rolne w gminie
 
 
L.p.
 
Wyszczególnienie
W gospodarce całkowitej
W tym w gospod. indywidualnych
1.
Użytki rolne razem
w tym:
11.458
10789
2.
- Grunty orne
7.449
7184
3.
- Sady
92
87
4.
- Łąki
2508
2337
5.
- Pastwiska
1409
1181
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Zagórów
 
W gospodarce całkowitej stanowią 3404 ha, w tym w gospodarce indywidualnej 885 ha, zaś pozostałe grunty i nieużytki w gospodarce całkowitej 1097 ha , w tym indywidualnej 439 ha.
Gleby należą w większości do słabych i wg klas bonitacyjnych 70 % stanowią grunty klas V i VI a w 30 % klasy IV i III.
Wykaz gruntów zmeliorowanych, rowów szczegółowych oraz % zaspokojenie potrzeb:
- grunty wymagające melioracji    - 3587 ha
- grunty zmeliorowane:                  - 2781 ha
- użytki zielone                               - 1018 ha.
Zaspokojenie potrzeb gminy Zagórów - 52 %.
Ilość rowów szczegółowych -  163,8 km.
Gospodarstwa  rolne w większości indywidualne  są rozdrobnione i przedstawiają się następująco:
 
 
Tabela struktura wielkościowa gospodarstw rolnych
 
 
L.p.
 
1.
Od 1 do 2 ha
439
2.
Od 2 do 4 ha
431
3.
Od 5 do 10 ha
401
4.
Od 10 do 15 ha
250
5.
Od 15 do 20 ha
76
6.
Od 20 do 50  ha
62
7
Powyżej 50 ha
2
8.
Razem
1661
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Zagórów
 
 
 
Spośród gospodarstw indywidualnych 25 % zajmuje się wyłącznie produkcją roślinną, 50 % produkcją zwierzęcą, zaś produkcję mieszaną prowadzi 25 % gospodarstw.
Typy gospodarstw rolnych:
  -    wyłącznie rolnicze      - 60 %
 
-    rolniczo-pracownicze - 30 %
-    emerytów i rencistów - 10 %.
W 2003 roku struktura upraw i plony kształtowały się następująco:
 
 
Tabela  Struktura upraw
 
 
L.p.
 
 
 
Powierzchniaw ha
 
Średni plon
w dt/ha
1.
Ogółem
w tym:
5640
27,1
2.
Pszenica
234
30
3.
Żyto
2193
23
4.
Jęczmień
237
27
5.
Owies
1140
25
6.
Pszenżyto
826
30
7.
Mieszanki zbożowe
1010
28
8.
Ziemniaki
401
145
9.
Kukurydza
120
450
 
 
W uprawie zbóż przeważają : żyto, owies i mieszanki zbożowe ze względu na słabe gleby.
Użytki zielone, położone głównie w dolinie Warty i Czarnej Strugi wykorzystywane są na 
siano.
Pogłowie zwierząt wg danych ze spisu rolnego 2002 r. jest następujące:
- bydło ogółem      - 5211 szt.
   w tym krowy     - 2128 szt.
- trzoda chlewna    - 17.481 szt.
   w tym lochy      - 1605 szt.
- owce                    - 1612 szt.
 
    W bydle obserwujemy  tendencje do likwidacji krów  w małych gospodarstwach, natomiast dobrze funkcjonuje eksport bydła rzeźnego na rynki: włoski, chorwacki i niemiecki.
 
W trzodzie chlewnej miejscowa ubojnia  zapewnia odbiór całości wyprodukowanego żywca na zaopatrzenie dużych aglomeracji miejskich.
Niepokój budzi  ocena mięsności która kształtuje się na poziomie 51-52% podczas gdy zakłady mięsne oczekują półtusz o mięsności ponad 56 - 59%.
Eksport owiec poprzez "Agraimpex" w Warszawie zapewnia hodowcom odbiór jagniąt na rynek włoski, niemiecki, hiszpański i francuski.
W coraz większym zakresie na terenie naszej gminy  prowadzona jest hodowla  gęsi. Sezonowy tucz gęsi  wynosi  około 20 tys.sztuk.
Odbiorcom jest  przede wszystkim rynek niemiecki.
Obok produkcji rolniczej w gminie funkcjonują gospodarstwa ogrodnicze i sadownicze , które zajmują się produkcją warzyw na zaopatrzenie rynku lokalnego oraz rynków hurtowych w Poznaniu i Wrocławiu
Gospodarstwa sadownicze produkują owoce na zaopatrzenie rynku lokalnego a także dla spółki Win-Kon w Koninie na cele przemysłu do produkcji win.
Na terenie gminy prowadzona jest również produkcja pszczelarska  funkcjonująca w oparciu o zrzeszenie producentów w kole pszczelarskim w Zagórowie, które należy do Regionalnego Związku Pszczelarskiego w Koninie 
Gospodarka rynkowa zmusza rolników do poznania zasad ekonomiki i marketingu , aby mogli zmienić system zarządzania gospodarstwem i produkować pod potrzeby rynku.
Konkurencyjna gospodarka rynkowa wymaga umiejętności w podejmowaniu decyzji opartej o rachunek ekonomiczny.
Zmniejszająca się opłacalność produkcji rolniczej zmusza rolników do obniżenia kosztów jednostkowych produkcji, poprzez zwiększenie wydajności i skali produkcji poprawę jakości produktów oraz poszukiwanie innych źródeł zarobkowania.
 
Drogą rozwoju dla gospodarstw rolnych z terenu gminy mogą być gospodarstwa agroturystyczne . Obecnie są to trzy gospodarstwa, które nadal się rozwijają, mają klientów, wymierne efekty ekonomiczne , są zauważane w krajowej rywalizacji gospodarstw.
Zauważa się dalszy wzrost zainteresowania agroturystyką wśród mieszkańców wsi.
Pewną nadzieją dla rolników gminy Zagórów są dopłaty do rolnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.