2.5. Stowarzyszenia i różne organizacje społeczne

STOWARZYSZENIA I RÓŻNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE

2.4.    STOWARZYSZENIA I RÓŻNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE 
 
            Na terenie gminy Zagórów istnieją następujące stowarzyszenia i organizacje społeczne:
 
 1. Ochotnicza Straż Pożarna
Jest to najpopularniejsze stowarzyszenie, liczące sobie ponad 100 lat i mające 20 jednostek pomocniczych we wsiach sołeckich. Jednostki posiadające samochody są w: Zagórowie, Kopojnie, Trąbczynie, Szetlewku, Osinach, Łomowie, Augustynowie i Bukowym.
OSP w Zagórowie włączona jest do krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. OSP dysponuje 18 remizami strażackimi, które są w różnym stanie technicznym. Większość z nich stanowi placówki, w których skupia się wiejskie życie kulturalne i towarzyskie. Niektóre zarabiają na siebie, wynajmując sale na różne imprezy i uroczystości.
 
 
 1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Zagórowskie koło tego stowarzyszenia powstało w 1991r. Prowadzi działalność na rzecz niepełnosprawnych dzieci i dorosłych miedzy innymi przez dwa ośrodki:
- Rehabilitacyjno - Edukacyjny w Michalinowie dla dzieci;
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zagórowie - dla dorosłych. Obejmują opieką 25 osób i zatrudniają 10 pracowników.
Stowarzyszenie wraz z Warsztatami od 6 lat organizuje coroczną imprezę o zasięgu krajowym, a od 2 lat międzynarodowym pod nazwą "Ceramidła Zagórowskie".
 
 
 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Koło TPD w Zagórowie od lat jest  organizatorem i sponsorem imprez i uroczystości dla dzieci. W okresie ferii organizuje lub współuczestniczy w organizacji różnych form wypoczynku, szczególnie dla dzieci z rodzin ubogich czy patologicznych. Przed trzema laty powołało do życia i prowadzi nadal świetlicę terapeutyczną. Na ten cel TPD wyremontowało i  wyposażyło w niezbędny sprzęt stary budynek Gminnej Spółdzielni "SCH" w Zagórowie.
 
 
 1. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Koło zagórowskie istnieje od 1970r. Opiekuje się kombatantami i podopiecznymi z gminy Zagórów  i części gminy Rzgów. Zrzesza 64 członków zwyczajnych i 103 podopiecznych. Aktywnie uczestniczy w świętach narodowych i religijnych oraz współpracuje  z ZHP i młodzieżą szkolną.
 
 
 1. Fundacja Zagórowian "PRO MEMORIA"
Powstała  w 2003r., a jej głównym celem jest ochrona pamięci walki i męczeństwa zagórowian. Fundacja doprowadziła do odbudowy - rekonstrukcji Pomnika Niepodległości na Dużym Rynku. Pomnik odsłonięto uroczyści 11 listopada 2003r.
 
 
 1. Związek Emerytów i Rencistów
Koło zagórowskie działa od wielu lat i zajmuje się organizacją różnych imprez dla emerytów i rencistów, w tym wycieczek krajoznawczych. Zajmuje się także samopomocą dla ludzi starszych.
 
 
 1. Zagórowski Klub Sportowy "Zjednoczeni - Zagórów"
Utworzony 24 września 2004r. Skupia 38 członków. Drużyna piłkarska uczestniczy w rozgrywkach klasy okręgowej z drużynami seniorów, juniorów i młodzików starszych. Posiada sekcje piłki nożnej.
 
 
 1. Ludowe Zespoły Sportowe
Na terenie gminy działa 6 kół LZS (Zagórów, Oleśnica, Szetlewek, Kopojno, Trąbczyn, Bukowe) o ogólnej liczbie członków 150. Rada Miejsko - Gminna  Zrzeszenia LZS w Zagórowie organizuje zawody sportowe oraz imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i dorosłych.
 
 
 1. Uczniowskie Kluby Sportowe
Działają w 7 placówkach oświatowych: Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych, Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej w Zagórowie, Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Trąbczynie i Szkole Podstawowej w Łukomiu, SzetlewkuMyszakówku. Kluby pozyskały na swą działalność sprzęt sportowy o znaczącej wartości. Członkami tych klubów są uczniowie, rodzice i nauczyciele.
 
 
 1.  Związek Harcerstwa Polskiego
 
 
 1. Klub jeździecki w Zagórowie
Działa przy prywatnej stadninie koni w Kościołkowie. Każdego roku w sierpniu organizuje cieszące się dużą popularnością  dwudniowe Międzynarodowe Zawody hipiczne. Biorą w nich udział  jeźdźcy i konie z Polski i zagranicy. Przy okazji zawodów klub organizuje wiele imprez towarzyszących.
 
 
 1. Regionalny Związek Hodowców  i Producentów Owiec w Koninie z siedzibą w Zagórowie
Posiada osobowość prawną, zrzesza hodowców z powiatów:  Ostrzeszów, Kalisz, Turek, Koło, Konin, Słupca,  Września i Mogilno.
Prowadzi działalność statutową i gospodarczą, zaopatruje gospodarstwa w materiał hodowlany, organizuje zakup i sprzedaż produktów pochodzenia owczarskiego. Ubiega się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Warszawie o prowadzenie kontroli użytkowości owiec w regionie.
 
 
 1. Koło Wędkarskie
Koło Wędkarskie nr 23 w Zagórowie skupia 270 członków, w tym 12 młodzieżowców do lat 14 i 45 emerytów i rencistów.
Koło organizuje zawody mistrzowskie i towarzyskie, zarybia akweny wodne: Czarna Struga, Kukowy - obie strony drogi - w sumie ok. 800 kg narybku rocznie.
 
 
 1. Koło Łowieckie
Koło Łowieckie nr 37 "Gęgawa" w Zagórowie skupia 24 członków. Poluje na obwodzie łowieckim o powierzchni 5 800 ha położonym  w Dolinie Rzeki Warty między Pyzdrami a Zagórowem.
 
 
 1. Koła Gospodyń Wiejskich
Dawniej tych kół skupiających kobiety wiejskie było bardzo dużo i prowadziły różnorodną działalność na rzecz swoich środowisk. Dziś aktywnie pracuje tylko jedno - Koło Gospodyń Wiejskich we Wrąbczynie, które w 2004r. obchodziło swoje 40 - lecie.
 
Ponadto działają przy szkołach organizacje dziecięce i młodzieżowe, np. SKS, LOP, Klub Europejski.