1.2. Budowa geologiczna

BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar gminy Zagórów leży w obrębie jednostki geologicznej zwanej Niecką Szczecińsko - Łódzko - Miechowską stanowiącą południowo - zachodnie obrzeżenie wału Kujawsko - Pomorskiego. Nieckę tę budują skały wapienne. Wiek skał wapiennych określa się na górną kredę.
Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez gliny zwałowe szare i brązowe o zmiennej miąższości i głębokości występowania.
Doliny rzeczne oraz liczne obniżenia terenu wypełniają holoceńskie piaski rzeczne, mady i torfy.