1.1. Rzeźba terenu

RZEŹBA TERENU

Rozdział 1
 
SFERA EKOLOGICZNA
Ukształtowanie powierzchni gminy jest zróżnicowane  Różnica wysokości pomiędzy dnem doliny Warty a porośniętym lasem zespołem wydm położonych na północny zachód od Grądzenia wynosi około 25 m.
W pradolinie występują 3 poziomy terasowe:
     -   główna
  -   środkowa
  -   denna 
We wschodniej części gminy dolina Czarnej Strugi oddziela Kotlinę Pyzderską od Równiny Rychwalskiej. Dolinę Czarnej Strugi wypełniają piaski rzeczne, mady i torfy. Szczególnie eksponowane w terenie, często dodatkowo podkreślone przez istniejące zadrzewienia są długie, niekiedy nawet kilkumetrowe wały wydmowe.