4.5. Infrastruktura komunikacyjna i transport

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAGÓRÓW W DZIEDZINIE INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ I TRANSPORTU

4.5.    STRATEGIA GMINY ZAGÓRÓW W DZIEDZINIE
     INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ I TRANSPORTU
 
 
CEL  STRATEGICZNY  I :
BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG i MOSTÓW
 
CEL OPERACYJNY 1: Budowa dróg o nawierzchni asfaltowej
 
Zadania:
 
  1.  Budowa dróg i ulic  o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach:
Zagórów,  Nowa Wieś - Zalesie;      Zagórów - Oleśnica;      Osiny;
Grabina - Stawisko;    Łazińsk I - Stanisławów;  
 Mariantów - Stanisławów;    Adamierz;   Łazy;   Kościołków,
Koszelewska Łąka, Podbiel - Goździków, Imielno, Wrąbczyn-Drzewce, Kopojno   
Parcele, Skokum-Trąbczyn.
 
  1. Lobbing na rzecz budowy obwodnic dla Zagórowa.
  2. Modernizacja istniejących obiektów mostowych.
 
 
   CEL  OPERACYJNY  2:  Remont i modernizacja istniejących dróg o 
                                             nawierzchni asfaltowej
   
     Zadania:
 
    1.Kolejność modernizacji i remontów ustalać według stopnia zużycia  
 nawierzchni asfaltowych.
 
 
        CEL OPERACYJNY  3: Budowa i modernizacja  parkingów i chodników
 
    Zadania:
 
1. Budowa parkingu przy cmentarzu w Zagórowie i Trąbczynie
 
    2. Poszerzanie i wyznaczanie nowych miejsc parkingowych  przy instytucjach
         obiektach handlowych i obiektach użyteczności publicznej
 
    3.  Budowa i modernizacja chodników w mieście
 
    4. Budowa chodników na terenie gminy wzdłuż najbardziej ruchliwych
        ciągów komunikacyjnych.
 
5.Odnowa znaków graficznych miasta
 
 
 
CEL OPERACYJNY 4:  Rozwój miasta i obszarów wiejskich "odnowa, zachowanie i  
                                           odnowa dziedzictwa kulturowego" 
                             
     Zadania:
 
  1. Modernizacja i urządzenie według opracowanego projektu skweru na Dużym Rynku w Zagórowie.
 
 2. Urządzenie i zagospodarowanie Pl. POW, Pl.Szkolnego, terenu starego
         cmentarza przy ul. Pyzderskiej i terenów wokół bloków mieszkalnych
 
 3.  Modernizacja i urządzenie parku w Zagórowie przy ul. Szubianki / ścieżki
          rowerowe, deskorolkowe , ścieżka zdrowia/
 
 4. Remont i modernizacja cieku wodnego o nazwie "Białka" w Zagórowie.
 
  1. Mobilizowanie mieszkańców do odnowy elewacji budynków
  2. Tworzenie nowych placów targowych i handlowych
  3. Urządzanie placów zabaw na osiedlach mieszkaniowych
 
Planowane działania rozwojowe  m.in. w sołectwach:
        TRĄBCZYN
- urządzenie skweru na centralnym placu wiejskim
     - modernizacja placu przy remizie OSP i bibliotece
-zamiana otwartego na przykryty ciek melioracyjny płynący przez wieś
 
KOPOJNO
     -  Lobbing na rzecz odnowy obiektów zabytkowych i zagospodarowanie placu przy OSP
 
      OLEŚNICA
      - Zagospodarowanie  placu przy OSP
      - Urządzenie kąpieliska.