4.4. Ochrona środowiska naturalnego i turystyka

STRATEGIA ROZWOJU GMINY W DZIEDZINIE UŻYTKOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ TURYSTYKI

4.4          STRATEGIA GMINY  W DZIEDZINIE   UŻYTKOWANIA I OCHRONY  
               ŚRODOWISKA NATURALNEGO   ORAZ TURYSTYKI
                                                    
CEL STRATEGICZNY I.
STAŁY -  ZRÓWNOWAŻONY - NIE  ZAKŁÓCAJĄCY RÓWNOWAGI          
                              EKOLOGICZNEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY
 
 
 
CEL OPERACYJNY  1:  Opracować plan zagospodarowania             
                                            przestrzennego gminy z uwzględnieniem założeń i   
                                            kierunków strategii zrównoważonego rozwoju 
                                            gminy.
 
Zadania:
 
  1. Tereny nowych inwestycji wyposażać równolegle w infrastrukturę wodno-  
       kanalizacyjną.
 
  2.   Zdecydowanie preferować niewęglowe źródła energii w nowo budowanych
     obiektach mieszkaniowych oraz wymagać takich rozwiązań w obiektach  
     przemysłowych.
 
1.    Wydzielić strefy zainwestowania z podziałem  funkcjonalnym / obiekty ogólnodostępne różnej kategorii, usługi towarzyszące, tereny publiczne itp./
2.    Wspierać działalność gospodarczą na terenie gminy poprzez stosowanie różnego rodzaju ulg i preferencji.
 
    CEL OPERACYJNY  2:  Rozwój  turystyki jako alternatywny i 
                                             dopełniający kierunek "specjalizacji" gminy.
 
Zadania:
 
1. Ochrona   zasobów turystycznych
2.Rozbudowa infrastruktury przyjaznej środowisku naturalnemu 
 
1.    Wspieranie rozwoju usług hotelarskich i gastronomicznych
2.    Promowanie i wspieranie form tzw. agroturystyki, turystyki kwalifikowanej   
       itp.
 
 
CEL STRATEGICZNY II:
POLEPSZENIE STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I EKOLOGICZNE UNOWOCZEŚNIENIE INFRASTRUKTURY
 
 
CEL OPERACYJNY  1:  Ograniczenie wielkości i skutków zanieczyszczeń                                                                              oraz eksploatacji środowiska
Zadania:
     1.Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w  
   Zagórowie jako działania równoległe należy zaproponować: ograniczenie  
   emisji z dużych obiektów oraz ograniczanie emisji z palenisk domowych
 
     2.  Pełne  skanalizowanie dużych jednostek osadniczych oraz okolicznych wsi lub      
         wprowadzenie  innych form utylizacji ścieków  /zgodnie z programem opracowanym  
         przez gminę/
 3.  Wprowadzanie  selektywnej zbiórki śmieci.
3    Rozwijać system  segregacji odpadów i zakres recyklingu.
5.Ograniczać  natężenie hałasu  / optymalna jest planowana przez gminę  obwodnica  
    miasta/
   CEL OPERACYJNY  2:  Poprawa stanu kanalizacji
   Zadania:
 
1. Budowa kolektorów ściekowych  na ul. Słupeckiej oraz we wsiach:  Drzewce,  
    Wrąbczyn, Skokum, Kopojno  i innych.
 
 
2. Przebudowa kolektorów kanalizacji deszczowej na ul. Lidmanowskiego,
    Konińskiej i osiedlu przy ul. Szubianki. Zamontowanie separatorów olejów      
    na końcówkach kanalizacji burzowej.
 
CEL OPERACYJNY 3:   Poprawa stanu oczyszczalni ścieków
Zadania:
  1. Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Zagórowie
  2. Budowa nowych oczyszczalni ścieków w Łukomiu, Trąbczynie wraz z kolektorami ściekowymi w okolicznych wioskach
  3. Promowanie zakładania przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenach o rozproszonej zabudowie.
 
CEL OPERACYJNY 4:  Poprawa stanu wodociągów
Zadania:
 
  1. Budowa nowych sieci wodociągowych  w Łazińsku I, Łazińsku II,  
    Adamierzu, Włodzimirowie
  1. Budowa nowych przyłączy wodociągowych
  2. Modernizacja stacji wodociągowej w Kopojnie, Łukomiu, Trąbczynie
  3. Oczyszczanie rurociągów w Zagórowie.
 
CEL OPERACYJNY 5:  Program działań profilaktycznych i edukacyjnych
Zadania:
 
1. Rozwijać powszechny system edukacji ekologicznej. Pozyskać do współpracy
    w tym zakresie szkoły, organizacje młodzieżowe, ruch turystyczny  oraz 
    administrację lasów państwowych i zarząd parku krajobrazowego.
 
2. Kontynuować i rozwijać prowadzone przez szkoły i młodzież imprezy,  
    konkursy, akcje propagujące ochronę środowiska.