4.2. Kultura

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAGÓRÓW W DZIEDZINIE KULTURY

4.2.  STRATEGIA  ROZWOJU GMINY ZAGÓRÓW W DZIEDZINIE  KULTURY
 W dziedzinie kultury jako cele strategiczne określono:
 
1.    Upowszechnianie kultury i uczestnictwa w kulturze
2.    Budowanie lokalnej tożsamości  kulturowej
 
 
CEL  STRATEGICZNY  I  :   UPOWSZECHNIANIE KULTURY I 
                                                 UCZESTNICTWA W KULTURZE
 
CEL  OPERACYJNY  1: Modernizacja instytucji i bazy  infrastruktury kulturalnej
 
Zadania:
1.    Modernizacja  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
2.    Poprawa warunków lokalowych i technicznych bibliotek.
3.    Utworzenie muzeum w Zagórowie.
 
CEL OPERACYJNY 2:  Atrakcyjna oferta kulturalna.
 
1. Szersza i elastyczna oferta istniejących instytucji.  Wzmocnienie inspirującej i 
    koordynującej roli MG Ośrodka Kultury.
 
2. Rozwiązania strukturalne i organizacyjne obniżające koszty i podnoszące   
efektywność działań systemu grantów dla najlepszych propozycji oraz formuła  
impresariatu.
 
3.Wymiana kulturalna: międzygminna, międzyregionalna, międzynarodowa itp.
 
4.Organizacja masowych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych  itp.    
   w  tym ponadlokalnych.
 
5. Współpraca z instytucjami z zewnątrz / teatry, muzea, galerie, zespoły  
    muzyczne, itp./.
 
6. Powszechnie dostępne obiekty kulturalne, sportowe i rekreacyjne.
 
7. Współpraca szkół: klubów, stowarzyszeń i samorządu w dziedzinie kultury i   
    oświaty / organizacja imprez, itp./
 
8. Wspieranie inicjatyw prywatnych i lokalnego  "rynku kultury".
 
9. Pozyskiwanie sponsorów do organizacji  imprez środowiskowych.
 
 
CEL STRATEGICZNY II :  BUDOWANIE LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI    
                                                  KULTUROWEJ
 
CEL OPERACYJNY 1:  Odbudowywanie lokalnych tradycji i kultury
Zadania:
 
  1. Rewitalizacja  i nobilitacja lokalnej i regionalnej kultury i tradycji
  2. Promowanie dobrych wzorców kulturalnych /obyczaje, kultura materialna, tradycje/
  3. Powołanie, reaktywowanie i ożywienie działalności stowarzyszeń i organizacji kulturalnych  itp.
  4. Przywracanie najlepszych kart z własnej tradycji i historii.
  5. Troska o miejsca pamięci i tradycji.
  6. Współpraca ze Stowarzyszeniami i Fundacją Zagórowian PRO MEMORIA
  7. Program edukacji szkolnej i powszechnej w zakresie kultury, w tym historia lokalna w programach szkolnych..