4.1. Edukacja

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAGORÓW W DZIEDZINIE EDUKACJI

Rozdział 4
4.1. Strategia gminy Zagórów  w dziedzinie edukacji
   Edukacja w jak najszerszym rozumieniu, a więc obejmująca oświatę szkolną i pozaszkolną, edukację dorosłych, kształcenie  i zdobywanie wiedzy w każdej formie i miejscu, również w życiu codziennym jest jednym z najważniejszych celów i zarazem warunków rozwoju.
 
Tak rozumiana edukacja  nakierowana powinna być na trzy główne zadania:
 
  1. Nowoczesną nadążającą za wymogami współczesnego świata, oświatę szkolną dającą
 dobre podstawy do dalszego kształcenia się  i zdobywania potrzebnych na rynku pracy
 zawodów.
 
  1. Uczenie się i dokształcanie praktycznie wszystkich,  jako nieodzowny element życia w szybko zmieniającym się świecie.
 
  1. Uczenie się demokracji i obywatelskiej współodpowiedzialności za siebie, swoje
 otoczenie i sprawy publiczne.
 
Powszechna edukacja ma na celu pomóc mieszkańcom:
-    Lepiej rozumieć współczesny świat i zmiany w nim zachodzące
-    Nauczyć się go "obsługiwać i korzystać z nowych możliwości /zwłaszcza w sferze  
   współczesnej kultury masowej i na rynku pracy/
 -    Nauczyć się bronić przed niechcianymi zmianami, a wspierać pożądane.
      -    Nauczyć się przedsiębiorczości i aktywności ekonomicznej i społecznej, zapewnienie 
  realnego współudziału w sprawowaniu władzy samorządowej. Właśnie na szczeblu
  małych wspólnot lokalnych jest to realnie możliwe.
 
     Celom tym podporządkowano trzy strategie działania, które skrótowo nazwane zostały:
 
 
 
CEL STRATEGICZNY 1:  Rozwój oświaty priorytetem gminy
CEL STRATEGICZNY 2:  Wsparcie społeczności dla systemu oświaty
CEL STRATEGICZNY 3:  Edukacja przygotowująca do życia we współczesnym  świecie
 
Jest jak najbardziej naturalne - wręcz pożądane wprowadzanie nowych projektów, zadań lub nawet celów operacyjnych i strategicznych w miarę powstawania nowych pomysłów lub w wyniku zmiany warunków zewnętrznych, wewnętrznych, potrzeb, aspiracji, czy stanu samej oświaty w gminie Zagórów.
Dobra szkoła to niewątpliwie klucz dla całego systemu edukacji w gminie i realizacji misji w tym zakresie.
 
Za najpilniejsze i najważniejsze uznano następujące cele operacyjne:
 
  1. modernizacja i doskonalenie systemu szkolnego,
  2. poprawa warunków nauczania,
  3. podnoszenie poziomu nauczania,
  4. stworzenie stabilnego systemu dofinansowywania i wspierania oświaty gminnej.
 
CEL OPERACYJNY  1:  MODERNIZACJA I DOSKONALENIE SYSTEMU                     SZKOLNEGO
Zadania:
 
-  Troska o wysoki  profesjonalizm kadry nauczycielskiej,
     -  Sukcesywne zaopatrywanie szkół w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne,
     -  Optymalizacja sieci szkół,
   Ze względu na malejącą ilość dzieci, a także by wyeliminować przestarzałe i  
   nieefektywne   nauczanie w klasach łączonych, docelowo w gminie Zagórów powinny  
   działać trzy prężne  szkoły  podstawowe i jedno nowoczesne gimnazjum,
-  Opracowanie i wdrożenie systemu edukacji; opieki i terapii dla uczniów o specjalnych
   potrzebach edukacyjnych,
-    Racjonalizacja i doskonalenie systemu wychowania przedszkolnego  /także  
  prywatyzacja/,
     - Współpraca z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi /teatr, placówki kulturalne itp./,
     - Większa aktywność Rad Szkół i Rad Rodziców, Samorządów uczniowskich itp.     
        Również  w sprawach bytowych i organizacyjnych.
 
CEL OPERACYJNY  2 :   POPRAWA WARUNKÓW  NAUCZANIA
 
Zadania
- Poprawa stanu i modernizacja bazy materialnej szkół,
- Modernizacja i zmiana systemu ogrzewania szkoły w Zagórowie,
- Termomodernizacja obiektów,
- Remont i rozbudowa gimnazjum  w Zagórowie,
- Modernizacja  boisk szkolnych,
- Budowa  samorządowego  przedszkola w Zagórowie,
- Gromadzenie i uruchamianie środków na wyposażanie szkół,
- Działania i rozwiązania organizacyjne poprawiające i uatrakcyjniające warunki nauczania,
- Bezpieczne dojazdy do szkół,
- Szkoła otwarta  i bezpieczna ; realizacja wychowawczych programów profilaktycznych
- Lekcje wyjazdowe, w plenerze, zielone szkoły itp.
 
               CELE OPERACYJNY 3:   PODNOSZENIE POZIOMU NAUCZANIA
Zadania:
- Podnoszenie poziomu kadry nauczycielskiej oraz innych pracowników oświaty:
- zatrudnianie nowych nauczycieli o możliwie najwyższych kwalifikacjach w potrzebnych, 
  aktualnie specjalnościach,
- stworzenie systemu premiowania i motywowania do dobrej pracy nauczyciela,
- Współpraca z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi itp. /patronat lub inne formy, 
   współpracy ze szkołami np. dobrej szkoły średniej, a nawet wyższej, firmy itp.,
- Bieżące modernizowanie programów nauczania i przystosowanie ich do potrzeb i    
 wymagań czasów współczesnych. Programy autorskie,
- Stworzenie systemu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów,
- Dostępność dla wszystkich uczniów specjalistów szkolnych: pedagogów, psychologów,
  logopedy, itp.,
- Rozwój świetlic  szkolnych oraz świetlicy terapeutycznej w Zagórowie,
- Upowszechnianie rywalizacji szkół w programie "Szkoła z klasą",
- Kontynuacja i dalszy rozwój współpracy szkół  z odpowiednimi placówkami
  zagranicznymi  / wymiana młodzieży /,
- Powszechniejszy udział uczniów w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach   
  Przedmiotowych,
-  Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie rozwoju istniejącej w Zagórowie
  Szkoły Ponadgimnazjalnej.
 
 
CEL OPERACYJNY  4:  RACJONALIZACJA  SYSTEMU  FINANSOWANIA I 
                                WSPIERANIA OŚWIATY GMINNEJ
Zadania i projekty:
-  Wsparcie pozabudżetowe:  sponsorzy i granty na nowoczesne wyposażenie szkół,
   patronat firm; zakup sprzętu sportowego; komputerowego i dydaktycznego,
- Fundusze stypendialne,
- Aktywne  poszukiwanie innych źródeł i sposobów pomocy szkole i oświacie w gminie.