Rozdział 3. CELE I KIERUNKI ROZWOJU GMINY

CELE I KIERUNKI ROZWOJU GMINY

Rozdział 3
Nadrzędnym celem rozwoju gminy Zagórów jest osiągnięcie wysokiej jakości życia
mieszkańców oraz poprawa konkurencyjności gospodarki, poprzez właściwą realizację zadań własnych, rozwój przedsiębiorczości i wykorzystanie potencjału turystycznego przy zapewnieniu wysokiej jakości środowiska przyrodniczego.
Cel nadrzędny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów głównych oraz
kierunków rozwoju:
 
3.1.1. Wspieranie wszelkich przejawów aktywności gospodarczej zgodnej z zasadami
          ekorozwoju.
3.1.2. Przygotowanie terenów inwestycyjnych (ofertowych).
3.1.3. Promocja gospodarcza gminy i aktywne pozyskiwanie inwestorów.
3.1.4. Wsparcie inicjatyw na rzecz poprawy atrakcyjności inwestycyjnej powiatu  
          słupeckiego.
3.1.5. Promowanie rozwoju lokalnego sołectw.
3.1.6. Promocja gminy w zakresie możliwości lokalizacji działalności usługowej miin. W 
          zakresie: stolarstwa, tartacznictwa, wikliniarstwa, przetwórstwa owocowo- 
          warzywnego i innych.
3.1.7. Wprowadzenie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
         przestrzennego możliwości wykonywania usług w istniejącej zabudowie zagrodowej  
         i jednorodzinnej na terenach wiejskich.
 
3.2.1. Poprawa dochodowości i konkurencyjności produkcji rolnej w gospodarstwach   
          rolnych.
3.2.2. Wspieranie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania środków z UE
3.2.3. Rozwój przedsiębiorczości w otoczeniu rolnictwa i poza rolnictwem.
3.2.4. Aktywizacja na rzecz tworzenia lokalnego i regionalnego rynku rolnego oraz
          rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego.
3.2.5. Rozwój proekologicznych systemów produkcji rolnej.
3.2.6. Promowanie rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego.
3.2.7. Wspieranie tworzenia grup producenckich i organizowanie rynków zbytu.
3.2.8. Podejmowanie działań zmierzających do powiększania gospodarstw i zmiany                               struktury  wiekowej ich następców.
3.2.9. W hodowli preferowanie w większym stopniu  chów bydła ras mięsnych i owiec z 
          przeznaczeniem na eksport.
3.2.10. Rozszerzanie sezonowego tuczu gęsi owsianej w gospodarstwach w których głównymi uprawami są zboża i użytki zielone.
3.2.11. Tworzenie placów handlowych do zbytu zbóż, warzyw, owoców.
3.3.1. Promocja i szersze wykorzystanie posiadanych specjalistycznych ofert  
          turystycznych (Wyprawa Doliną Warty, spływy itp.)
3.3.2. Rozwój nowych form turystyki zmierzających do wydłużenia pobytu turystów w 
          gminie.
3.3.3. Rozwój ogólnodostępnego zagospodarowania turystycznego, w tym poprawa    
         obsługi ruchu turystycznego w okolicach Zagórowa.
3.3.4. Wsparcie rozwoju agroturystyki.
3.3.5. Współpraca z sąsiednimi gminami w ramach projektu "Dziedzictwo Cystersów na
          Ziemi Słupeckiej" w celu wspólnego wykreowania i promocji produktu
          turystycznego.
       3.4.    Rozwój infrastruktury technicznej
3.4.1. Poprawa standardu infrastruktury poprzez modernizację i rozbudowę sieci drogowej
          zarówno lokalnej, jak i ponadlokalnej.
3.4.3. Rozwój systemu kanalizacyjnego.
3.4.4. Propagowanie i pomoc w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w 
          obszarach nie mających ekonomicznego uzasadnienia dla rozwoju gminnego
          systemu kanalizacji.
3.4.5. Opracowanie gminnego programu rozwiązania gospodarki ściekowej.
3.4.6. Zabieganie o dalszą modernizację  sieci elektroenergetycznych.
3.4.7. Sukcesywny rozwój ekologicznych systemów grzewczych oraz eliminacja źródeł
          ciepła generujących nadmierne zanieczyszczenia. Zabieganie o gazyfikację miasta i  
          gminy.
3.4.8. Rozwój sieci i poprawa standardów usług telekomunikacyjnych..
MIESZKAŃCÓW
3.5.1. Doskonalenie nauki informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjum.
3.5.2. Poszerzanie nauki języków obcych w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz w 
          przedszkolu.
3.5.3. Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej (szkolnej i ogólnodostępnej).
3.5.4. Wzmacnianie pozycji  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie.
3.5.5. Inicjowanie działań i wspieranie podejmowanych na terenie powiatu inicjatyw na
          rzecz poprawy dostępu młodzieży do szkolnictwa średniego i wyższego.
3.5.6. Inicjowanie działań i wspieranie podejmowanych na terenie powiatu inicjatyw
               zmierzających do poprawy dostępu dorosłych do szkolnictwa średniego oraz  
               rozwoju kształcenia ustawicznego dla dorosłych.
    3.5.7.  Upowszechnianie kształcenia ustawicznego.
3.6.1.    Udział instytucji i firm w różnego rodzaju targach i konkurstach o zasięgu
                          regionalnym i ogólnokrajowym.
3.6.2.    Opracowywanie i upowszechnianie wydawnictw promujących gminę.
3.6.3.    Współpraca z gminami partnerskimi.