Rozdział 2. MISJA ROZWOJU GMINY

MISJA ROZWOJU GMINY

Rozdział 2      
Misja rozwoju jest to - ujęta w sposób syntetyczny - deklaracja intencji władz samorządowych co do kierunków przyszłego rozwoju gminy. Określa ona przyszłościowy obraz gminy oraz informuje o wspólnych wartościach i przekonaniach leżących u podstaw podejmowania określonych działań. Misja rozwoju ma istotną wartość informacyjną zarówno dla mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych, jak i dla jej otoczenia. Określa "co chcemy osiągnąć w określonym horyzoncie czasu" i to nie w oparciu o marzenia i wizje, lecz o własne zasoby i możliwości rozwoju (silne i słabe strony gminy) oraz warunki stworzone przez otoczenie (szanse i zagrożenia rozwojowe). U podstaw misji rozwoju gminy Zagórów leży przekonanie, że gmina ma potencjalne szanse by stać się atrakcyjnym ośrodkiem turystyki kwalifikowanej w oparciu o zasoby przyrodnicze. Gmina Zagórów to także atrakcyjne miejsce zamieszkania i lokalizacji kapitału. Stąd też wśród podstawowych przesłanek rozważanych przy formułowaniu deklaracji misji rozwoju wymienić należy dążenie do:
ˇ    efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich, finansowych, przestrzeni, infrastruktury technicznej i społecznej,
ˇ    tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju gospodarki lokalnej, w tym wspierania drobnej przedsiębiorczości,
ˇ    podniesienia rangi gminy w regionie i jej atrakcyjności w celu zwiększenia napływu zasobów zewnętrznych,
ˇ    ochrony istniejących zasobów przyrodniczych i kulturowo-historycznych, dążenie do zrównoważonego rozwoju (tzw. ekorozwoju),
ˇ    lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców,
ˇ    rozwijanie współpracy władz gminy z administracją samorządową i rządową, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami gminy,
Misja rozwoju gminy Zagórów brzmi:
 
SAMORZĄDNA GMINA ZAGÓRÓW - PRĘŻNYM OŚRODKIEM HANDLOWYM, GOSPODARCZYM, ROLNICZYM, Z PREFERENCJĄ DO ROZWOJU TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ
 
Tak zdefiniowana misja rozwoju spełnia funkcję wyznacznika podstawowych kierunków prac nad określeniem celów strategicznych rozwoju gminy oraz celów szczegółowych i zadań realizacyjnych. Równocześnie ustalony został priorytet działań gminy i jej rozwoju, którymi jest dążenie do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej gminy Zagórów oraz poprawy jakości życia mieszkańców.