Rozdział 1. ANALIZA SWOT

ANALIZA SWOT

Rozdział   1.                 
Analiza SWOT
Analiza stanu rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Zagórów, pozwala na  określenie najważniejszych szans (mocnych stron) oraz barier (zagrożeń, słabych stron), które dotąd kształtowały i także w przyszłości będą determinowały rozwój gminy. Mocne strony stanowią o możliwości aktywizacji gospodarczej, a jednocześnie powodują,   gmina jest bardziej konkurencyjna i atrakcyjna od innych. Słabe strony to uwarunkowania, które  ograniczają (spowalniają lub uniemożliwiają) prawidłowy rozwój, lub też powodują obniżenie  atrakcyjności w porównaniu z innymi obszarami.
Najistotniejsze słabe i mocne strony gminy w ujęciu poszczególnych zagadnień, przedstawiono w tabeli.
Tabela Analiza SWOT
MOCNE STRONY / SZANSE
SŁABE STRONY / ZAGROŻENIA
UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
- dobra  sieć dróg lokalnych
- dobra dostępność gminy w komunikacji
  publicznej z ośrodka powiatowego
- wyróżniająca się pozycja gminy na tle
 powiatu w zakresie kilku rodzajów
działalności
-  duże możliwości rozwoju funkcji
ponadlokalnej na bazie walorów  
przyrodniczych
-    słaba atrakcyjność inwestycyjna spowodowana niekorzystnymi warunkami komunikacyjnymi w mieście i okolicy
-    brak komunikacji kolejowej w gminie
 
JAKOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 
-    bogactwo walorów dla rozwoju różnego  
     rodzaju działalności gospodarczych
- relatywnie wysoki poziom zanieczyszczeń,
głównie wód, spowodowany
nieuregulowaną gospodarką wodno-
ściekową
 
 
 
 
PROCESY I STRUKTURY DEMOGRAFICZNE
 
- przewidywany duży wzrost ludności w wieku produkcyjnym (uwarunkowanie to, w zależności od możliwości podaży pracy, może mieć charakter bardzo pozytywny lub bardzo negatywny)
 
- gmina jest obszarem powoli wyludniającym się; pod tym względem maleje jej znaczenie na tle powiatu
- niekorzystny przebieg procesów demograficznych - na tle średnich wyższe
wskaźniki zgonów, niższe urodzeń
- niezbyt korzystne struktury wieku
-wysoki udział grupy starszej (poprodukcyjnej), przy małym udziale grupy przedprodukcyjnej
-na tle innych gmin bardziej zaawansowane procesy starzenia ludności
- restrukturyzacja rolnictwa może być łatwiejsza niż w innych obszarach
-  dobrze wykształcona kadra nauczycielska
- upowszechnienie nauki języków
  zachodnich oraz informatyki w szkołach
  podstawowych i gimnazjum
-  dobra baza szkolna
-korzystne uwarunkowania kształcenia na 
 poziomie średnim, zarówno dzięki    funkcjonowaniu zespołu szkół ponadgimnazjalnych , jak też bliskości ośrodka powiatowego
- rozdrobniona sieć placówek szkolnych
- mała ilość uczniów w niektórych szkołach 
  wiejskich
- nauczanie w klasach łączonych
- niskie nakłady na nowoczesną oświatę
JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
 
- duża koncentracja ludności we wsiach
  zaliczonych do rozwojowych
- relatywnie wysoki ruch budowlany i dobre
  wskaźniki mieszkaniowe
-    niskie dochody osób utrzymujących się z pracy najemnej
-    duży wskaźnik osób przebywających na bezrobociu
-    duży wskaźnik osób nie wykazujących żadnych źródeł dochodu
- duża dynamika rozwoju firm w ostatnich
  latach
- brak dużych zakładów państwowych
  zagrożonych upadkiem
- tereny pod nowe zakłady pracy
- słaby stan rozwoju instytucji otoczenia
 biznesu
     - mała liczba miejsc pracy
- bardzo wysoki wskaźnik bezrobocia oraz
 niekorzystne struktury bezrobotnych
- brak zasobów gruntów komunalnych pod  
przyszłe inwestycje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROLNICTWO
- koncentracja użytków rolnych ze znacznym
udziałem walorów przyrodniczych
-dobra współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój gospodarki rolnej.
-dobre przestrzenne warunki do zróżnicowanej produkcji rolnej
-wysoki poziom kultury rolnej
-rozwinięta produkcja trzody chlewnej i możliwości zbytu
-intensywna uprawa warzyw pod osłonami
-czyste środowisko
-duży zasób siły roboczej
-predyspozycje terenu do tworzenia gospodarstw agroturystycznych.
- brak przetwórstwa rolno-spożywczego
- brak nowoczesnych instytucji rynku
hurtowego i lokalnego,
- brak zaawansowanego rozwoju produkcji
wspieranej przez aktywnie działające grupy
producenckie.
- wysokie bezrobocie jawne i ukryte w
rolnictwie,
- brak gospodarstw ekologicznych
-wysokie rozdrobnienie gospodarstw rolnych
-trudności w scalaniu gruntów
-brak melioracji szczegółowych gruntów
-niski wskaźnik bonitacji gruntów
-duża ilość użytków zielonych
-peryferyjne położenie znacznej części gospodarstw od rynków zbytu
-malejące znaczenie uprawy ziemniaka traktowanego coraz częściej jako warzywo a nie roślinę pastewno-przemysłową
-brak upraw roślin przemysłowych i nasiennych
-niski stan pogłowia bydła i owiec oraz produkcji drobiarskiej
-słabe wyposażenie techniczne gospodarstw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TURYSTYKA
- ciekawe ze względów naukowych i turystycznych zabytki archeologiczne w dolinie Warty - Rydlowa Góra
- duże walory przyrodniczo-krajobrazowe
- dobra dostępność gminy w komunikacji
drogowej
- cykliczność wyspecjalizowanych imprez
turystyczno-promocyjnych (co roczna wyprawa Doliną Warty)
- potencjalne możliwości rozwoju nowych form
działalności turystycznych umożliwiających
wydłużenie pobytu turystów w gminie
- bardzo dobra promocja gminy poprzez organizowanie międzynarodowych zawodów konnych w KościołkowieCeramideł w Zagórowie
- brak bazy noclegowej i gastronomicznej dla obsługi intensywniejszego  ruchu krajoznawczego
- mała w stosunku do innych gmin liczba gospodarstw agroturystycznych
-niedostateczne wykorzystanie potencjalnych korzyści z obsługi ruchu turystycznego przez miasto Zagórów
-brak ścieżek rowerowych i oznakowanych szlaków turystycznych
-brak akwenów wodnych i kąpielisk
KOMUNIKACJA
 
- dobra dostępność i obsługa komunikacyjna gminy
- techniczna możliwość rozwoju sieci dróg rowerowych
 
- dekapitalizacja dróg, małe nakłady
finansowe na ich modernizację i rozbudowę
-    niski standard techniczny dróg  
     powiatowych
-    intensywny ruch samochodowy przez centrum Zagórowa
-    brak obwodnicy w Zagórowie
 
GOSPODARKA WODNOŚCIEKOWA
 
- korzystna lokalizacja hydroforni i stosunkowo  
  nowa sieć wodociągowa
- pełne zaspokojenie istniejącego i planowanego 
  zapotrzebowania na wodę przez istniejące   
  ujęcia wody
-wysoka jakość wody w istniejących ujęciach
-możliwość pokrycia większego zaopatrzenia w wodę
-dobry stopień zwodociągowania gminy
-pełne skanalizowanie miasta
-możliwość przyjęcia dodatkowych ścieków przez modernizowaną oczyszczalnię
 
 
- brak możliwości finansowych zwodociągowania rozproszonej zabudowy w południowej części gminy.
-niski stopień kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy
- zdekapitalizowana sieć kanalizacji deszczowej w Zagórowie