Informacja o możliwości ubiegania się o dotację w 2015 r.

 

 

DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH

 

Burmistrz Gminy Zagórów informuje o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla spółek wodnych z terenu gminy Zagórów na 2015 rok, w trybie uchwały nr XV/179/2012 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją.

Szczegółowe warunki dotyczące wniosku o udzielenie dotacji, zasady zawarcia umowy i rozliczania dotacji zawarte są w w/w uchwale.

W bieżącym roku zgodnie z Uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagórów na rok 2015, dotacja może być przeznaczona na realizację zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Gminy Zagórów (zarządzanymi przez spółkę wodną zgodnie z zadaniami statutowymi), a kwota przydzielonych środków na w/w zadanie wynosi 15.000,00 zł.

Celem zadania jest utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz zachowanie właściwej gospodarki wodnej.

Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 70 % kosztów realizacji zadania.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zagórowie, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów, w terminie do 15 września 2015 r.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania wniosków.

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                   /-/ Wiesław Radniecki

 

 

Wniosek o udzielenie pomocy w formie dotacji - pobierz

Sprawozdanie - pobierz

 

 

Zagórów, 01.09.2015r.