Informacja o możliwości ubiegania się o dotację w 2020 r.

Zagórów, 23.03.2020r.

KA.3032.1.2020

 

Dotacje dla spółek wodnych

 

Burmistrz Gminy Zagórów informuje o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla spółek wodnych z terenu gminy Zagórów na 2020 rok, w trybie uchwały nr XXXIII/280/2018 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.

Szczegółowe warunki dotyczące wniosku o udzielenie dotacji, zasady zawarcia umowy i rozliczania dotacji zawarte są w w/w uchwale.

W bieżącym roku zgodnie z Uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagórów na rok 2020, dotacja może być przeznaczona na realizację zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Gminy Zagórów (zarządzanymi przez spółkę wodną zgodnie z zadaniami statutowymi), a kwota przydzielonych środków na w/w zadanie wynosi 20.000,00 zł.

Celem zadania jest utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz zachowanie właściwej gospodarki wodnej.

 Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 70 % kosztów realizacji zadania.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zagórowie, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów, w terminie do 15 września 2020r.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.

 

                                                                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                                                                   /-/ Roman Kulterman