Informacja o możliwości ubiegania się o dotację w 2019 r.

 

Urząd Miejski w Zagórowie                                                                                                                                                                          Zagórów, 23.04.2019r.

SA.3032.1.2019

 

Dotacje dla spółek wodnych

 

Burmistrz Gminy Zagórów informuje o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla spółek wodnych z terenu gminy Zagórów na 2019 rok, w trybie uchwały nr XXXIII/280/2018 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.

Szczegółowe warunki dotyczące wniosku o udzielenie dotacji, zasady zawarcia umowy i rozliczania dotacji zawarte są w w/w uchwale.

W bieżącym roku zgodnie z Uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagórów na rok 2019, dotacja może być przeznaczona na realizację zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Gminy Zagórów (zarządzanymi przez spółkę wodną zgodnie z zadaniami statutowymi), a kwota przydzielonych środków na w/w zadanie wynosi 20.000,00 zł.

Celem zadania jest utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz zachowanie właściwej gospodarki wodnej.

Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 70 % kosztów realizacji zadania.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zagórowie, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów, w terminie do 15 września 2019 r.

 Rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.

 

                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                  /-/ Roman Kulterman