Zawiadomienie o przekształceniu ZGKiUW w Zagórowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ZAWIADOMIENIE

O PRZEKSZTAŁCENIU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I USŁUG WODNYCH W ZAGÓROWIE

 W SPÓŁKĘ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I USŁUG WODNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

              

               W związku z podjęciem przez Radę Miejską Zagórowa w dniu 28 marca 2019 roku uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie w celu zawiązania gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 05 czerwca 2019 roku nastąpiło przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie w spółkę prawa handlowego o nazwie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

W związku z powyższym począwszy od dnia 19 czerwca 2019 roku podmiotem świadczącym usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zagórów, stanie się spółka Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z brzmienia art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827) wynika, że: „Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego.” Z kolei z brzmienia art. 23 ust. 1 w/w. ustawy wynika, iż: „składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki.”

Z powyższego przepisu wynika, że po dniu przekształcenia nie ulega zmianie treść stosunków cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Gminą Zagórów -  Zakładem Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie a osobami trzecimi – odbiorcami usług. Należy zatem przyjąć, iż w przekształconej komunalnej spółce prawa handlowego przysługiwać będą wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Gminą Zagórów -  Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie.

Zmianie ulegnie jedynie oznaczenie podmiotu wystawiającego rachunki lub faktury za świadczoną usługę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zagórów, numery identyfikacji podatkowej Spółki (NIP, REGON). 

Numer rachunku bankowego do uiszczania opłat za świadczone przez Spółkę usługi pozostaje bez zmian

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Sp. z o.o.

62-410 Zagórów, ul. Przemysłowa 5

NIP 6671776570

REGON 383574804              

 

Prezes Zarządu

 Michał Król