Skargi i wnioski

 

 

SKARGI I WNIOSKI

 

 

Przedmiot skargi lub wniosku

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Natomiast przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Kto może złożyć skargę lub wniosek

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

 

W jakiej formie można wnosić skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 

Co powinna zawierać skarga lub wniosek

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego (wnioskodawcy). W przypadku gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.

 

Termin załatwienia skargi lub wniosku

Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego (wnioskodawcę).

W przypadku niezałatwienia skargi w ww. terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia skargi.

Natomiast w razie niemożności załatwienia wniosku w ww. terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.


Organizacja przyjmowania w Urzędzie Miejskikm w Zagórowie obywateli w sprawie skarg i wniosków:

Realizując wynikający z art. 253 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązek w zakresie przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków Burmistrz, Z-ca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek lub inny pierwszy roboczy dzień tygodnia w godzinach od 13.00 do 16.00.Sekretarz, Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 

 Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zagórów, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia i rozpatrzenia skierowanej do Gminy Zagórów skargi lub wniosku.
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).