Wykaz rejestrów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

 

WYKAZ REJESTRÓW PROWADZONYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZAGÓROWIE

 

 1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej Zagórowa
 2. Rejestr opinii Rady Miejskiej Zagórowa
 3. Rejestr oświadczeń Rady Miejskiej Zagórowa
 4. Rejestr Zarządzeń Burmistrza
 5. Rejestr wniosków i interpelacji radnych
 6. Rejestr skarg i wniosków
 7. Rejestr delegacji służbowych radnych Rady Miejskiej Zagórowa
 8. Rejestr Instytucji Kultury
 9. Rejestr upoważnień osób do działania w imieniu Burmistrza, jako organu gminy
 10. Rejestr zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego
 11. Ewidencja delegacji służbowych
 12. Ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 13. Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
 14. Rejestr korespondencji przychodzącej
 15. Rejestr korespondencji wychodzącej
 16. Ewidencja kart drogowych
 17. Rejestr PESEL
 18. Rejestr Dowodów Osobistych
 19. Rejestr mieszkańców
 20. Rejestr zamieszkania cudzoziemców
 21. Rejestr wyborców
 22. Rejestr osób objętych kwalifikacją (rejestracją) wojskową
 23. Rejestr wpływu rachunków i faktur
 24. Rejestr umów zawartych przez gminę
 25. Ewidencja zakupionego paliwa
 26. Bazadanych rejestru wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi (GOK+)
 27. Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (przedsiębiorców)
 28. Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
 29. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 30. Rejestr Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej
 31. Ewidencja zawartych umów najmu lokali (EBUD+)
 32. Rejestr wydanych decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
 33. Rejestr wydanych decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego
 34. Rejestr wypadków przy pracy
 35. Rejestr dzienników ewidencyjnych i teczek