8.2. Opis projektów uwzględniających finasowanie w ramach SPO

8.2. Opis projektów uwzględaniających finasowanie w ramach SPO

 
 
8.2.  Opis projektów uwzględniających finansowanie w ramach SPO
 
 
Aby zrealizować cel strategiczny 1 "Zwiększenie atrakcyjności Miejscowości", Gmina zamierza wystąpić o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006", Priorytet 2 "Zrównoważony obszar terenów wiejskich", Działanie 2.3. "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego".
 
Planowane projekty w ramach tego celu to:
1.1.    Zagospodarowanie terenu szatą roślinną z elementami małej architektury - skwer na Dużym Rynku w Zagórowie
1.2.    Zagospodarowanie lasku komunalnego na ulicy Szubianki
1.3.    Wyznaczenie i zagospodarowanie właściwego miejsca dla targowiska osiedlowego
1.4.    Poprawa estetyki Miejscowości poprzez wyznaczenie dodatkowych obiektów i terenów zielonych.
 
Projekt "Zagospodarowanie terenu szatą roślinną z elementami małej architektury - skwer na Dużym Rynku w Zagórowie" realizuje zakładane we wspomnianym SPO cele i mieści się w zdefiniowanym Uzupełnieniu SPO zakresie wsparcia.
 
Uzasadnienie projektu i harmonogram rzeczowy
 
Skwer w centralnej części Dużego Rynku w Zagórowie w chwili opracowywania niniejszego dokumentu jest nieco zaniedbany. Rada Miejska postanowiła zagospodarować i uatrakcyjnić ten teren. Zadanie obejmie:
ˇ    Prace przygotowawcze i ziemne: demontaż istniejącego ogrodzenia, przeniesienie w inne miejsce toalety, rozebranie istniejącej nawierzchni brukowej, demontaż krawężników, zasypanie tymczasowej studni, zebranie żwirowego podłoża z terenu wokół pomnika, usunięcie topoli, wykarczowanie krzewów, usunięcie wierzchniej zadarnionej warstwy ziemnej, wykonanie korytowania pod nawierzchnie utwardzone, wykopanie rowów pod żywopłoty, pod rurociąg PE, pod linię kablową oświetleniową, dowóz punktowy podłoża ogrodniczego i częściowe mechaniczne jego rozplanowanie, zaprawienie rowów pod żywopłoty
ˇ    Prace właściwe: montaż rury PR, linii kablowej, montaż słupków ogrodzeniowych, montaż krawężników, wykonanie podbudowy pod nawierzchnie brukowe, ułożenie nawierzchni brukowych, montaż lamp oświetleniowych, rozplanowanie ręczne podłoża ogrodniczego, zasadzenie roślin, założenie trawnika, ułożenie linii kropkującej, rozplanowanie kory.
 
Kosztorys projektu:
 
Roboty nawierzchniowe                                    156.451
Oświetlenie                                                       30.904 zł
Ogrodzenie                                                     117.302
Zieleń                                                             117.035
Razem                                                         421.692