8.1. Specyfikacja celów rozwojowych

8.1. Specyfikacja celów rozwojowych

 
 
 
 
W rezultacie prac przeprowadzonych na zebraniu osiedlowym, wypracowano pięć celów strategicznych rozwoju Miejscowości Zagórów. Są to:
 
1.    Zwiększenie atrakcyjności Miejscowości
2.    Rozwój infrastruktury technicznej
3.    Poprawa bezpieczeństwa
4.    Rozwój usług społecznych
5.    Rozwój gospodarczy Miejscowości
 
Przyjęte cele mają za zadanie zaspokoić aspiracje Miejscowości i przynieść poprawę stanu życia mieszkańców. Nawiązują one też bezpośrednio do wypracowanej wizji, w której główny nacisk położono na rozwój społeczno-gospodarczy Miejscowości i poprawę jej wizerunku.
 
Uzasadnienie wyboru powyższych celów jest następujące:
 
Cel strategiczny 1
Zwiększenie atrakcyjności miejscowości
Cel sCel
trategiczny 1
Zwiększenie atrakcyjności Miejscowości
 
Mieszkańcy Miejscowości Zagórów ogromną rolę przypisują wyglądowi swej miejscowości. Jak zaznaczyli w wizji rozwoju Miejscowości pragną, aby Zagórów tętnił życiem i energią, miejscowość była przyjazna mieszkańcom, a rozwój społeczno-gospodarczy przyniósł satysfakcję mieszkańców i spełnienie ich osobistych i zawodowych aspiracji.
W trakcie zebrań Zarządu Osiedla wielu z mieszkańców na pierwszym miejscu stawiało konieczność zadbania o wygląd Miejscowości, w szczególności o zagospodarowanie Dużego Rynku, lasku komunalnego na ulicy Szubianki (ścieżki rowerowe i spacerowe, uporządkowanie terenu przy pomniku, wykonanie oświetlenia i muszli koncertowej), znalezienie właściwego miejsca dla targowiska miejskiego oraz poprawę estetyki Miejscowości. Celem jest więc podjęcie takich działań, które poprawiły by percepcję Miejscowości w oczach nie tylko mieszkańców, ale również przyjezdnych.
 
 
Cel strategiczny 2
Rozwój infrastruktury technicznej
CelCCel strategiczny 2
Rozwój infrCastruktury technicznej
 
Aby zapewnić mieszkańcom dobre warunki życia, należy dostarczyć im możliwie najszerszy zakres mediów, zaliczanych do infrastruktury technicznej. Pełna infrastruktura techniczna oznacza podłączenie każdego gospodarstwa domowego do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, zaopatrzenie w źródło energii cieplnej, czy też gęstą i o dobrej jakości sieć dróg. Pod tym pojęciem kryje się także całkowite rozwiązanie kwestii odpadów stałych (odbiór, segregacja, utylizacja), czy też dostęp do światowej sieci internetowej. Tylko pełne podłączenie mediów jest w stanie zapewnić mieszkańcom Gminy życie i rozwój na odpowiednim poziomie.
 
Pełne wyposażenie Gminy w infrastrukturę techniczną to obecnie nie tylko jeden z podstawowych wymogów cywilizacyjnych, ale także kluczowy warunek prowadzenia działalności gospodarczej. Ewentualne inwestycje na terenie Gminy przez zewnętrzne podmioty gospodarcze nie będą realne bez stworzenia dla nich odpowiednich warunków, przede wszystkim w sferze infrastruktury, dalej prawodawstwa i dobrej organizacji usług administracyjnych
 
Należy podkreślić również, że obecnie inwestycje w dziedzinie infrastruktury technicznej oznaczają poprawę stanu środowiska naturalnego, a więc życie w bardziej przyjaznym i zdrowym otoczeniu, co w oczywisty sposób wpływa na zwiększenie atrakcyjności danego terenu dla potencjalnych nowych mieszkańców i turystów.
 
Dla mieszkańców Miejscowości Zagórów podstawowe znaczenie ma rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci gazowej, zwodociągowanie, odwodnienie i skanalizowanie części Miejscowości. Osobnym problemem jest kwestia poprawy jakości dróg gminnych i powiatowych, w tym ważne przedsięwzięcie inwestycyjne w postaci budowy obwodnicy Miejscowości oraz zbudowanie szaletów osiedlowych. Projekty będą realizowane w całym okresie obowiązywania planu w ramach dostępnych środków finansowych.
 
 
Cel strategiczny 3
Poprawa bezpieczeństwa
 
 
Poprawa infrastruktury drogowej z pewnością powinna poprawić stan bezpieczeństwa na terenie Gminy. Mieszkańcy Miejscowości Zagórów uznali jednak, że jest to niewystarczający warunek, aby czuli się również bezpiecznie. Postanowiono więc sformułować dodatkowy cel strategiczny, który wskazywałby konieczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie Miejscowości. Służyć mają temu przede wszystkim budowa chodników i ścieżek rowerowych, modernizacja oświetlenia wzdłuż ulic i dróg na terenie Miejscowości, jak również budowa nowych placów zabaw dla dzieci, powołanie straży miejskiej, lepsze oznakowanie ulic i placów.
 
 
Cel strategiczny 4
Rozwój usług społecznych
 
 
Zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu infrastruktury technicznej (kanalizacja, drogi, itp.) jest z pewnością najważniejszym oczekiwaniem mieszkańców pod adresem władz Gminy. Na obecnym poziomie rozwoju społeczeństwa posiadanie pełnej infrastruktury nie jest jednak wystarczające dla zapewnienia życia i rozwoju na oczekiwanym poziomie. Równie istotna jest dostępność do tzw. usług społecznych, takich jak usługi zdrowotne, opieka społeczna, oświata, czy też kultura, sport i rekreacja.
 
Najpilniejsze potrzeby w mniemaniu mieszkańców Miejscowości Zagórów to remonty placówek oświatowych, uzupełnienie istniejącej bazy dydaktycznej, zorganizowanie miejsca z przeznaczeniem na Izbę Pamięci (małe Muzeum Regionalne), zwiększenie oferty kulturalnej oraz budowa Przedszkola.
 
 
Cel strategiczny 5
Rozwój gospodarczy miejscowości
Cel strategiczny 5
Rozwój gospodarczy Miejscowości
 
 
Dla wielu mieszkańców Miejscowości największym problemem jest brak pracy. Stąd jednym z najważniejszych zadań stojących przed Urzędem Miejskim jest podjęcie działań w celu poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Mieszkańcy Miejscowości uważają, że dla rozwoju gospodarczego Miejscowości konieczne jest zrealizowanie co najmniej 4 projektów:
ˇ    wyznaczenie dodatkowych terenów pod inwestycje (zwiększenie dostępności terenów, doprowadzenie mediów, ewentualne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, co powinno przyczynić się do powstania nowych zakładów pracy)
ˇ    zwiększenie zasobów komunalnych (zasób, który posiada Gmina jest skromny, podczas gdy jest duża powierzchnia terenów, które przy podjęciu określonych działań administracyjnych mogłyby powiększyć zasób komunalny)
ˇ    rozwój przedsiębiorczości lokalnej (kluczowe wydaje się podjęcie działań zmierzających do rozbudzenia inicjatywy lokalnej, zachęcenie mieszkańców do zakładania własnych firm, do poszukiwania form samozatrudnienia; owocna może być w tym wypadku współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, jak również korzystanie ze wsparcia Unii Europejskiej)
ˇ    Stworzenie systemu ulg i preferencji (aby wspomóc rozwój przedsiębiorczości konieczne jest stworzenie systemu ulg i preferencji, który rozwinie lokalny biznes, a także przyciągnie inwestycje z zewnątrz).
 
Struktura Planu Rozwoju Miejscowości Zagórów przedstawiona została na Rysunku 8.1.