5. PODSUMOWANIE SYTUACJI ROZWOJOWEJ MIEJSCOWOŚCI ZAGÓRÓW - ANALIZA SWOT

5. PODSUMOWANIE SYTUACJI ROZWOJOWEJ MIEJSCOWOŚCI ZAGÓRÓW - ANALIZA SWOT

 
 
Poniżej, w Tabeli 5.1. zostały podsumowane silne i słabe strony Miejscowości Zagórów oraz szanse i zagrożenia.
 
Tabela 5.1. Analiza SWOT Miejscowości Zagórów
 
Silne strony
 
ˇ    Czyste otoczenie i środowisko naturalne
ˇ    Nadwarciański Park Krajobrazowy
ˇ    Wielofunkcyjne centrum Gminy
ˇ    Interesujące tereny do zagospodarowania
ˇ    Dobra dostępność w komunikacji publicznej z ośrodkiem powiatowym
ˇ    Duże możliwości rozwoju funkcji ponadlokalnych na bazie walorów przyrodniczych
ˇ    Stabilna struktura demograficzna
ˇ    Dobra baza dydaktyczna i naukowa
ˇ    Gospodarstwa agroturystyczne z pokojami noclegowymi
ˇ    Właściwa promocja Miejscowości (coroczne międzynarodowe zawody konne i ceramidła)
ˇ    Korzystna lokalizacja hydroforni
ˇ    Pełne zaspokojenie istniejącego i planowego zaopatrzenia w wodę
ˇ    Wysoka jakość wody w istniejącym ujęciu
ˇ    Pełne zwodociągowanie i skanalizowanie Miejscowości
ˇ    Potencjał rozwojowy oczyszczalni ścieków
 
Słabe strony
 
ˇ    Niska jakość dróg, chodników
ˇ    Brak obwodnicy
ˇ    Brak parkingów
ˇ    Brak ścieżek spacerowo - rowerowych
ˇ    Brak komunikacji kolejowej
ˇ    Słaba atrakcyjność inwestycyjna, spowodowana niekorzystnymi warunkami komunikacyjnymi w mieście i okolicy
ˇ    Położenie na terenach zalewowych
ˇ    Niskie nakłady na oświatę
ˇ    Słabo rozwinięty lokalny rynek pracy
ˇ    Wysokie bezrobocie
ˇ    Mała liczba miejsc pracy
ˇ    Niskie dochody mieszkańców (wysoki wskaźnik mieszkańców nie wykazujących żadnych źródeł dochodów)
ˇ    Brak większych zakładów pracy
ˇ    Słaby stan rozwoju instytucji otoczenia biznesu
ˇ    Brak zasobów komunalnych
ˇ    Brak akwenów wodnych i kąpielisk
ˇ    Niedostateczne wykorzystanie potencjalnych korzyści z obsługi ruchu turystycznego
ˇ    Zdekapitalizowana sieć istniejącej kanalizacji deszczowej (konieczność rozbudowy kanalizacji na terenie całego Miejscowości)
 
Szanse
 
ˇ    Silny potencjał rozwojowy wśród mieszkańców
ˇ    Możliwość pozyskania środków finansowych
ˇ    Dobrze rozwinięta infrastruktura instytucjonalna
ˇ    Wejście Polski do Unii Europejskiej
 
 
Zagrożenia
 
ˇ    Rosnąca emigracja ludzi młodych (uwarunkowana możliwościami rozwoju lokalnego rynku pracy)
ˇ    Niski poziom rolnictwa
ˇ    Brak perspektyw do rozwoju lokalnego rynku pracy
ˇ    Konkurencja ze strony innych, bardziej atrakcyjnych (głównie pod względem infrastruktury turystycznej) obszarów na terenie Gminy
 
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie na podstawie wyników zebrań osiedlowych