4. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI MIEJSCOWOŚCI - JACY JESTEŚMY?

4. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI MIEJSCOWOŚCI - JACY JESTEŚMY?

 
 
  4. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI MIEJSCOWOŚCI - JACY  JESTEŚMY?
 
 
W Tabeli 4.1. zostały zgromadzone informacje na temat Miejscowości Zagórów. Opisane zostały cechy charakterystyczne Miejscowości, jej funkcje, baza materialna, sposób zorganizowania mieszkańców oraz inne fakty, definiujące miejsce Miejscowości w systemie osadniczym Gminy Zagórów.
 
Wyszczególnienie
Opis
Co ją wyróżnia?
Nadwarciański Park Krajobrazowy, liczne zabytki
Jakie pełni funkcje?
Miejscowość jest politycznym, administracyjnym, gospodarczym, usługowym, kulturalnym i oświatowym centrum dla lokalnej społeczności - "stolicą Gminy".
Kim są mieszkańcy?
Pracownicy sfery budżetowej i pracownicy najemni, przedsiębiorcy, rolnicy, osoby bezrobotne, emeryci i renciści
Co daje utrzymanie?
Praca w gospodarstwach, praca najemna, praca za granicą, działalność gospodarcza, emerytury i renty
Jak zorganizowani są mieszkańcy?
Podstawowe więzi to więzi rodzinne, organizacja życia społecznego koncentruje się wokół miejsc pracy, MGOK i Urzędu Miejskiego.
W jaki sposób rozwiązują problemy?
Na zebraniach Zarządu Osiedla, we współpracy z Urzędem Miejskim, na forum miejscowej gazety
Jaki wygląd ma nasza Miejscowość?
W zdecydowanej większości obejścia są zadbane, z dużą ilością zieleni.
Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane?
Kultywowanie tradycji rodzimych i wielopokole-niowych; tradycje związane ze świętami kościelnymi - procesja Bożego Ciała, Niedziela Palmowa, święconka w Wigilię Święta Wielkiej Nocy, obrzędy weselne etc., imprezy środowiskowe
Jak wyglądają mieszkania i obejścia?
W zdecydowanej większości zadbane i estetycznie zagospodarowane zielenią. Widoczny jest duży wkład pracy mieszkańców w podnoszenie wizerunku miejsca zamieszkania.
Jaki jest stan otoczenia i środowiska?
Zdecydowane znaczenie ma położenie Miejscowości w ramach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Miejscowość jest w pełni zwodociągowana i skanalizowana, rozwinięta gospodarka odpadami, segregacja odpadów.
Jakie jest rolnictwo?
Rolnictwo nie pełni zdecydowanej roli w gospodarce Miejscowości, gospodarstwa są małe i średnie, w strukturze użytków rolnych znaczną rolę odgrywają sady, mniejsze znaczenie ma hodowla.
Jakie są powiązania komunikacyjne?
Dostępność komunikacyjną zapewnia przebiegająca nieopodal autostrada, skąd łatwo się dostać do większych miejscowości (Słupca, Konin, Pyzdry, Września, Poznań). Mieszkańcy korzystają z komunikacji autobusowej i samochodowej.
Co proponujemy dzieciom i młodzieży?
Zajęcia sportowe, majówki, kino, zabawy taneczne, kółka zainteresowań, działalność w MGOK
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie na podstawie wyników zebrań osiedlowych