3. OCENA ZASOBÓW

3. OCENA ZASOBÓW

 
 
 
Dla oceny zasobów Miejscowości Zagórów niezbędne stało się pogrupowanie poszczególnych zasobów i ocena ich pod kątem znaczenia dla Miejscowości. Synteza oceny znalazła się w Tabeli 3.1.
 
Rodzaj zasobu
Brak
Jest o znaczeniu małym
Jest o znaczeniu dużym
Środowisko przyrodnicze
ˇ    walory krajobrazu
ˇ    walory świata roślinnego
ˇ    walory świata zwierzęcego
ˇ    wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
ˇ    gleby
ˇ    surowce mineralne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
X
X
 
X
X
X
 
 
 
Środowisko kulturowe
ˇ    walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe
ˇ    walory zagospodarowania przestrzennego
ˇ    zabytki
ˇ    zespoły artystyczne
 
 
 
 
 
 
 
X
X
X
X
 
 
 
 
 
 
X
Dziedzictwo religijne i historyczne
ˇ    miejsca, osoby i przedmioty kultu
ˇ    święta, odpusty, pielgrzymki
ˇ    tradycje, obrzędy, gwara
ˇ    legendy, podania i fakty historyczne
ˇ    ważne postacie historyczne
ˇ    specyficzne nazwy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
X
 
 
 
X
X
 
 
X
X
Obiekty i tereny
ˇ    działki pod zabudowę mieszkaniową
ˇ    działki pod domy letniskowe
ˇ    działki pod zakłady usługowe i przemysł
ˇ    pustostany mieszkaniowe, magazynowe i poprzemysłowe
ˇ    tradycyjne obiekty gospodarskie (spichlerze, kuźnie, młyny)
ˇ    place i miejsca publicznych spotkań
ˇ    miejsca sportu i rekreacji
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
X
 
 
 
X
X
Gospodarka, rolnictwo
ˇ    specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
ˇ    znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
ˇ    możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne
 
 
 
X
 
X
 
 
 
 
X
 
ˇ    Sąsiedzi i przyjezdni
ˇ    korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna)
ˇ    ruch tranzytowy
ˇ    przyjezdni stali i sezonowi
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
X
 
 
X
Instytucje
ˇ    placówki opieki społecznej
ˇ    szkoły
ˇ    dom kultury
ˇ    inne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
X
X
X
Ludzie, organizacje społeczne
ˇ    OSP
ˇ    KGW
ˇ    Stowarzyszenia
ˇ    Darczyńcy i sponsorzy
 
 
 
 
 
 
 
X
 
X
 
X
 
X
 
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie