2.7.5. Bezpieczeństwo publiczne

2.7.5. Bezpieczeństwo publiczne

 
 
 
 
Nad bezpieczeństwem publicznym Miejscowości Zagórów czuwa Posterunek Policji w Zagórowie. Brak danych dotyczących przestępczości na terenie Miejscowości, przyjąć jednak można, że struktura przestępstw nie odbiega znacznie od podanej dla Gminy. Na terenie Gminy, w 2004 roku, odnotowano 205 przestępstw. Najczęstszym były wykroczenia drogowe oraz przestępstwa kryminalne. Kolejną grupę stanowią przestępstwa przeciwko mieniu oraz kradzieże.