2.7.2. Kultura, sport, usługi dla ludności

2.7.2. Kultura, sport, usługi dla ludności

 
 
 
 
W Miejscowości Zagórów działa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Instytucja ta inicjuje wydarzenia kulturalne i artystyczne, wspiera organizowanie imprez plenerowych. Poprzez koła zainteresowań pracuje z dziećmi, młodzieżą i starszymi mieszkańcami.
Ośrodek działa na podstawie statutu, uchwalonego przez Radę Miejską. Kieruje nim Dyrektor, a pracownikami merytorycznymi są instruktorzy etatowi i tzw. "godzinowcy". MGOK na każdy rok budżetowy ma przyznany budżet finansowy, w ramach którego finansuje swoją działalność.
 
Przy MGOK funkcjonują:
ˇ    orkiestra dęta
ˇ    chór 4 - głosowy "Cantabile"
ˇ    chór męski "Qarta"
ˇ    zespół folklorystyczny "Szetlewskie Łany"
ˇ    zespół śpiewaczy "Trąbczynianki"
ˇ    zespół akordeonistów
ˇ    2 zespoły wokalno - instrumentalne
ˇ    zespoły muzykujących rodzin
ˇ    kółka zainteresowań (muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne)
ˇ    ognisko muzyczne
ˇ    kino stałe
ˇ    klub seniora.
 
Najciekawsze wydarzenia na przestrzeni ostatnich lat to:
ˇ    obchody 590-lecia miasta Zagórów
ˇ    obchody 100-lecia OSP i orkiestry dętej
ˇ    spektakl "Mr. Love" w wykonaniu Magdaleny Zawadzkiej i Emiliana Kamińskiego
ˇ    kabaretowe wspomnienia w wykonaniu: Czesława Majewskiego, Jana Kociniaka, Magdaleny Zawadzkiej, Wiesława Gołasa, Włodzimierza Nowaka, Jana Kobuszewskiego
ˇ    występ Bohdana Smolenia
ˇ    wyjazd chóru "Cantabile" do Detmold w Niemczech
ˇ    monodram Cezarego Pazury
ˇ    spektakl "Czeczotka" w wykonaniu Ewy Dałkowskiej
ˇ    monodram "W obronie Jaskiniowca" w wykonaniu Emiliana Kamińskiego
ˇ    spektakl "Wieczór w Teatrze Wielkim" w wykonaniu Anny Seniuk
ˇ    koncerty chóru "Cantabile" w Wilnie
ˇ    recital Piotra Machalicy
ˇ    recital Krystyny Sienkiewicz, Renaty Zarębskiej i Bożeny Dykiel
ˇ    Kabaret Babski
ˇ    spektakl z udziałem Ewy Szykulskiej i Jerzego Zelnika
ˇ    spektakl "Kochanka" w wykonaniu Ewy Wiśniewskiej i Zdzisława Wardejna
ˇ    monodram "Goła Baba" w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej
ˇ    monodram "Syberiada" w wykonaniu Henryka Machalicy
ˇ    recital Hanki Bielickiej z gitarzystą Jerzym Filarem
ˇ    wyróżnienie Katarzyny Janickiej w XIV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Tańca Konin 93
ˇ    grupa teatralna "Pchły" z Trąbczyna wzięła udział w V Festiwalu Teatrów Dziecięcych w Solcu Kujawskim
ˇ    występ Capelli Zamku Rydzyńskiego
ˇ    występ Teatru Animacji z Poznania
ˇ    występ kabaretów: "Kociuba", "Pod Spodem", "Paka", "Pod Miotłą"
ˇ    organizacja Wojewódzkiego Festiwalu Akordeonowego
ˇ    występ artystyczny piosenkarza country Pawła Bączkowskiego
ˇ    organizacja Gminnego Dnia Dziecka z udziałem "Pana Yapy"
ˇ    wizyta "Wesołego Autobusu"
ˇ    obchody 10 - i 15 - lecia zespołu "Trąbcznianki"
ˇ    występ zespołu "Żuki"
ˇ    spektakl "Pana Tadeusza" w wykonaniu aktorów scen wrocławskich
ˇ    srebrne koło chóru "Cantabile" na konkursie chórów w Kole 2001
ˇ    wizyta dzieci polskich z Nowego Solońca z Bukowiny Rumuńskiej
ˇ    występ kapeli "Zza Winkla" (3 razy)
ˇ    występ zespołu instrumentalnego księży werbistów z Pieniężna koło Nysy
ˇ    występ artystów z Poznania Ireny Dudzińskiej, Rajmunda Nowickiego i Wiesława Prządki - znanego akordeonisty
ˇ    występ artystów scen kaliskich i łódzkich
ˇ    spektakl "Zgubny nałóg miłości" w wykonaniu Ewy Dałkowskiej i Zdzisława Wardejna
ˇ    wystawa malarska Macieja Fiszera
ˇ    wystawa zdjęć Tomasza Jankowskiego
ˇ    monodram "Przegryźć dżdżownicę" w wykonaniu Joanny Żółkowskiej
ˇ    I biesiada chórów regionu konińskiego
ˇ    występ dla dzieci znanego zespołu "Kaczki z Nowej Paczki"
ˇ    akordeonowy mistrz Wielkopolski Grzegorz Pakulski zam. w Drzewcach gm. Zagórów
ˇ    udział chóru "Cantabile" w uroczystościach religijnych w czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Licheniu.
 
Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka w Zagórowie. Istnieje ona od 1946 roku, a początki zagórowskiego bibliotekarstwa sięgają czasów międzywojennych. Biblioteka jest Gminną Instytucją Kultury i realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem Filii Bibliotecznej, zlokalizowanej w miejscowości Trąbczyn.
Biblioteka zapewnia lokalnej społeczności zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do jej zasadniczych zadań należy:
ˇ    gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
ˇ    informowanie użytkowników o posiadanych zbiorach i zbiorach dostępnych w innych bibliotekach, muzeach i ośrodkach informacji naukowej
ˇ    udostępnianie zbiorów użytkownikom Biblioteki, na miejscu i poprzez wypożyczenia na zewnątrz
ˇ    organizowanie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów ludziom chorym i niepełnosprawnym
ˇ    opracowywanie i upowszechnianie materiałów bibliotecznych dokumentujących dorobek Gminy Zagórów
ˇ    promocja książek i czytelnictwa poprzez formy kulturalno-oświatowe
ˇ    wyrabianie nawyków czytelniczych, rozwijanie zdolności literackich, recytatorskich, plastycznych u młodego pokolenia poprzez organizację:
ˇ    konkursów literackich
ˇ    lekcji bibliotecznych
ˇ    wycieczek poznawczych
ˇ    spotkań z pisarzami, dziennikarzami, ciekawymi ludźmi
ˇ    organizowanie wystaw książek, dokumentów, pamiątek.
 
W bibliotece w Zagórowie prenumerowanych jest 19 tytułów czasopism, w Trąbczynie 10 tytułów. Księgozbiór podręczny bibliotek jest w coraz większym stopniu wykorzystywany, ponieważ z roku na rok wzrasta liczba studiujących zaocznie i wieczorowo. Z tego też powodu zmieniono profil zakupów nowych książek, zwracając szczególną uwagę na zakup podręczników akademickich. W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne wydzielono miejsce na książki, broszury, ulotki, CD ROM-y, dotyczące Unii Europejskiej. Szczególna uwaga poświęcona jest gromadzeniu dokumentów życia społecznego Miasta i Gminy Zagórów. Gromadzone są wycinki prasowe, kroniki, księgi pamiątkowe, prace dyplomowe, foldery, informatory, biuletyny i książki.
 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów (BPMiG) wyposażona jest w 3 stanowiska komputerowe podłączone do sieci i wyposażone w stałe łącza internetowe SDI. Filia w Trąbczynie posiada od grudnia 2004 jedno stanowisko, bez dostępu do Internetu. Wszystkie komputery wyposażone są w Program Komputerowej Obsługi Biblioteki "Sowa". System ten jest zintegrowanym pakietem programów. Biblioteka w Zagórowie ma wprowadzonych do systemu 95% księgozbioru. Wszystkie książki są zaopatrzone w nalepki z kodami kreskowymi, umożliwiającymi wypożyczanie w sposób automatyczny. Filia w Trąbczynie rozpoczyna tworzenie komputerowej bazy danych, jest też w pełni przygotowana do automatyzacji wszystkich procesów bibliotecznych.
Biblioteka w Zagórowie jako pierwsza w powiecie Słupeckim i jako jedna z nielicznych wśród bibliotek miejsko-gminnych w województwie wielkopolskim została całkowicie skomputeryzowana. Czytelnicy mają możliwość:
ˇ    przeszukiwania komputerowej bazy danych
ˇ    dostępu do bazy danych Miejskiej Biblioteki w Koninie
ˇ    dostępu do wszystkich baz danych Bibliotek, które znajdują się na stronie internetowej
ˇ    bezpłatnego korzystania z pakietu biurowego
ˇ    korzystania odpłatnie z Internetu
ˇ    korzystania odpłatnie ze skanera.
 
Biblioteka oczekuje na rozszerzenie na województwo wielkopolskie Programu "Ikonka", realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Dzięki Programowi Biblioteka mogłaby otrzymać 3 stanowiska komputerowe przeznaczone dla czytelników czytelników bezpłatnym dostępem do Internetu.
Z innych urządzeń technicznych Biblioteka posiada kserokopiarkę, telewizor, radiomagnetofon, telefon i magnetowid. Wyposażenie Biblioteki w Zagórowie jest wystarczające - doposażenia wymaga filia w Trąbczynie. Największym problemem BPMiG w Zagórowie jest zbyt mała powierzchnia użytkowa. W jednym pomieszczeniu (97 m2) znajduje się wypożyczalnia książek i czasopism, czytelnia książek i czasopism, stanowisko komputerowe, stanowisko z kserokopiarką. W tym samym pomieszczeniu odbywają się różne formy imprez kulturalno-oświatowych i w czasie ich trwania trzeba zrezygnować z wszystkich pozostałych funkcji.
 
Stałe formy pracy kulturalno-oświatowej BPMiG w Zagórowie to:
ˇ    lekcje biblioteczne
ˇ    wycieczki wprowadzające do biblioteki
ˇ    Gminny Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów (2 edycji)
ˇ    Gminny Konkurs Plastyczny dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów (2 edycji)
ˇ    spotkania z pisarzami, dziennikarzami, regionalistami, ciekawymi ludźmi, np. regionalistami P. B. Grzonkowskim, dziennikarzem GP P. Radosławem Grzelakiem; 2002 r z pisarką P. Martą Fox; 2002 r., poetą Wacławem Buryłą; 2004 r., pisarzem dla dzieci P. Lechem Konopińskim - 2004 r.)
ˇ    wystawy książek i innych dokumentów (np. Książki i dokumenty z planu filmowego "Quo vadis" 2003 r. " Dokumenty i Pamiątki "Zagórowanie w walce o niepodległość"2003 r.)
ˇ    wystawy prac plastycznych, rękodzieła (wystaw kalendarzy ze zbiorów P. M. Jareckiego- 2002 r., Rękodzieła P. J. Kozłowskiej; 2002 r., haftowane obrazy ze zbiorów P. Karczmarek, przyroda na widokówkach -2002 r.)
ˇ    udział czytelników w konkursach literackich, plastycznych lokalnych oraz organizowanych przez Bibliotekę Powiatową w Słupcy (np. Konkurs literacki -"Przez okno mojego pokoju"-2004 r.)
ˇ    konkursy literackie ("Mój świat - moje marzenia"-2004 r., Konkurs plastyczny "Barwy jesieni")
ˇ    spotkania z mieszkańcami DPS w Zagórowie
ˇ    hasła informujące o ważnych rocznicach historycznych i literackich.
Biblioteka uczestniczy w akcjach ogólnopolskich Np. dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania z dziećmi z cyklu "Cała Polska czyta dzieciom", " Maraton książkowy "Jedna Firma - jedna książka".
Wizerunek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie u progu XXI wieku zmienił się i nie kojarzy się tylko z rytuałem wypożyczania książek oraz ich czytania. Jest centrum informacyjno-kulturalnym Miasta i Gminy Zagórów, współczesną Biblioteką - miejscem komunikacji informacyjnej, internetowej oraz komunikacji kulturalnej i artystycznej.
 
 
Sport
 
Działalność sportową ułatwiają dwa obiekty sportowe znajdujące się na terenie Gminy:
ˇ    Stadion sportowy w Zagórowie
ˇ    Hala sportowo-widowiskowa w Zagórowie.
 
Stadion sportowy, to obiekt o powierzchni 2,4429 ha , na którym znajdują się:
ˇ    bieżnie o wymiarach 400 x 6 m
ˇ    boisko do piłki nożnej o wymiarach 105 x 90 m
ˇ    widownia otwarta z 720 miejscami siedzącymi
ˇ    szalety dla widzów
ˇ    pawilon sportowy o wymiarach 24 x 12 m, w którym znajdują się : 3 szatnie, sala do ćwiczeń, magazyn sprzętu, prysznice i 2 ubikacje.
 
Hala Sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie ul. Pyzdrskiej 75 to obiekt o wymiarach 20 x 40 m., trybuny na 320 miejsc, 4 szatnie dla sportowców w tym także dla niepełnosprawnych. Znajdują się tutaj boiska pełnowymiarowe do gry w piłkę koszykową, piłkę ręczną, piłkę nożną, siatkówkę oraz uprawiania innych gier zespołowych i indywidualnych. Podłożem jest parkiet. Można również grać w kometkę lub tenis ziemny. W obiekcie znajduje się siłownia, w niej atlas (8 stanowisk), bieżnia, rower i inne urządzenia do ćwiczeń. Halę można podzielić specjalnymi kotarami na trzy części.
Przy hali znajduje się boisko do piłki nożnej. Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych podjęła działania w celu wybudowania wokół boiska 400 m. bieżni o dobrej nawierzchni. W ZSP znajduje się również dobrze wyposażone zaplecze kuchenne.