2.7.1. Oświata i wychowanie

2.7.1. Oświata i wychowanie

 
 
Szkolnictwo przedszkolne
 
W Miejscowości Zagórów działa Miejskie Przedszkole Samorządowe. Siedzibą Przedszkola jest budynek Parafii Ewangelicko - Augsburskiej przy ul. Konińskiej 6. Przedszkole Miejskie zostało założone 1 września 1945 roku przez Siostry Zakonne. Od sierpnia 1950 roku przemianowane na Przedszkole Państwowe, natomiast w 1991 roku otrzymało nazwę Miejskie Przedszkole Samorządowe w Zagórowie. Utrzymanie przedszkola jest zadaniem własnym Gminy. Finansowane jest w całości z budżetu Gminy.
MPS jest przedszkolem 6 - oddziałowym, do którego uczęszcza 105 dzieci.
 
Przedszkole pracuje w systemie 2-zmianowym i zatrudnia:
ˇ    1 dyrektora
ˇ    6 nauczycielek
ˇ    1 pracownika administracyjnego
ˇ    1 pracownika obsługi
ˇ    2 pracowników kuchni.
Przedszkole wobec swoich wychowanków spełnia funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Dąży do wszechstronnego rozwoju dziecka, jego zainteresowań, umiejętności, sprawności, komunikatywności oraz zdobywania wiedzy. W kalendarz imprez przedszkolnych wpisane są takie uroczystości, jak: Św. Mikołaj, Karnawałowy Bal Przebierańców, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień babci, wycieczki, przedstawienia teatralne, występy itp.
Koszt utrzymania 1 przedszkolaka wynosi 5.418 , co jest poziomem racjonalnym.
 
W Gminie funkcjonują także oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Zagórowie oraz przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Trąbczynie. Łącznie oddziały opiekują się 129 przedszkolakami.
 
Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne
 
W zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego wyróżnić możne w Zagórowie Szkołę Podstawową i Gimnazjum. W obu tych jednostkach podjęło naukę w roku szkolnym 2004/2005 po 325 dzieci. Szkoła Podstawowa w Zagórowie ma 15 oddziałów i 10 pomieszczeń do nauczania, Gimnazjum ma 13 oddziałów i 10 pomieszczeń. Obie jednostki mają salę gimnastyczną, świetlicę i bibliotekę. Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w obu szkołach jest poniżej 4.000 na ucznia, co oznacza korzystną gospodarkę budżetową.
 
Szkolnictwo średnie
 
W Gminie znajduje się 1 szkoła średnia - jest to Zespół Szkół Rolniczych w Zagórowie. Szkoła ta oferuje następujące kierunki kształcenia:
 
1.    Po szkole podstawowej
ˇ    Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego (nauka trwa 5 lat; wyuczony zawód - Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego)
ˇ    Technikum Agrobiznesu (ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość; nauka trwa 5 lat; wyuczony zawód - Technik Agrobiznesu)
ˇ    Liceum Zawodowe (wiejskie gospodarstwo domowe; nauka trwa 4 lata; wyuczony zawód - Rolnik
ˇ    Liceum Ogólnokształcące (nauka trwa 4 lata)
ˇ    Szkoła Zasadnicza (nauka trwa 3 lata; wyuczony zawód - Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych
 
2.    Po szkole zasadniczej
ˇ    Technikum Rolnicze - dla dorosłych ( wieczorowe; nauka trwa 3 lata; wyuczony zawód - Technik Rolnik).
Szkoła prowadzi dodatkową działalność szkoleniową:
ˇ    kursy prawa jazdy A, B, T
ˇ    kurs kombajnistów
ˇ    kurs komputerowy
ˇ    kurs spawania gazowego i elektrycznego
ˇ    kurs racjonalnego żywienia
ˇ    kurs kosmetyczny
ˇ    kurs zasad stosowania ziół w kosmetyce i żywieniu.
 
Szkoły oprócz działalności edukacyjnej prowadzą działalność sportową i kulturalną. W ostatnich latach uczniowie z terenu Gminy osiągnęli wiele sukcesów w imprezach kulturalnych i zawodach sportowych oraz w innych dziedzinach.
Szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
ˇ    SP w Zagórowie - I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa; III miejsce w powiatowym turnieju piłki nożnej; II miejsce w powiatowym turnieju szachowym; laureat międzynarodowego konkursu matematycznego "Kangur 2004"; I nagroda w powiatowym konkursie na monodram dla dzieci szkół podstawowych kwalifikacje do konkursu wojewódzkiego
ˇ    Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zagórowie - I miejsce w powiatowym dyktandzie ortograficznym; laureat w powiatowym konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym; laureat konkursu historycznego "Gniazdo"; laureat konkursu biologicznego "Salamandra"; laureat powiatowego konkursu informatycznego; I miejsce na Międzygimnazjalnym festiwalu teatralnym; drużynowo mistrzostwo powiatu i indywidualne mistrzostwo i wicemistrzostwo w powiatowej lidze strzeleckiej; V miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym, II miejsce w powiatowych zawodach w piłce koszykowej dziewcząt.
 
Koła zainteresowań
 
W placówkach szkolnych na terenie Miejscowości Zagórów wyróżnić można następujące koła zainteresowań:
ˇ    Koło teatralne
ˇ    Koło taneczne
ˇ    Koła przedmiotowe (chemiczne, geograficzne, historyczne, matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, j. niemieckiego, j. angielskiego
ˇ    Koło dziennikarskie
ˇ    Koło ekologiczne
ˇ    SKS
ˇ    LOP
ˇ    Zespół instrumentalny
ˇ    Klub Młodych Humanistów
ˇ    Klub Europejski
ˇ    Sekcja tenisa stołowego
ˇ    LOK - sekcja strzelecka
ˇ    Sekcja ju-jitsu
ˇ    ZHP
ˇ    Eucharystyczny Ruch Młodych
ˇ    Chór.