2.6.2. Kanalizacja i gospodarka ściekowa

2.6.2. Kanalizacja i gospodarka ściekowa

 
 
 
 
Miejscowość Zagórów jest prawie w całości skanalizowane (453 przyłączy, co stanowi 98% ogółu). Sieć kanalizacyjna ma długość 14,1 km.
 
Dodatkową formą odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych jest odprowadzanie ich do przydomowych zbiorników bezodpływowych.