2.5.1. Bezrobocie i wykształcenie

2.5.1. Bezrobocie i wykształcenie

 
 
 
 
Nie udało się pozyskać danych, opisujących strukturę bezrobocia dla Miejscowości Zagórów. Można jednak założyć, że struktura ta nie odbiega od ogólnej struktury dla Gminy. Poniżej znajduje się krótki opis charakterystyki populacji osób bezrobotnych w Gminie Zagórów.
 
Liczba bezrobotnych ukształtowała się w ostatnich latach na poziomie niewiele ponad 1.000 osób. W ciągu ostatnich 5 lat proporcje między grupami wiekowymi osób bezrobotnych uległy zmianom. Wyróżnić należy tutaj zmiany relatywne struktury, tzn. zmiany w stosunku do ogółu bezrobotnych i zmiany nominalne, tzn. w obrębie jednej grupy wiekowej. Największe bezrobocie jest wśród osób młodych, do 24 roku życia - stanowili oni w 2004 roku 34,6% ogółu bezrobotnych. Udział ten zmniejszył się co prawda w sensie relatywnym na przestrzeni 5 lat, z poziomu 37,4% w roku 2001. Druga grupę stanowią osoby w wieku 25-34 lata - w 2004 roku stanowiły one 28,4% ogółu (udział zwiększył się w analizowanym okresie o 3,2 punktu procentowego), co oznacza, że w Gminie bezrobocie dotyka głównie osoby młode. W trzeciej grupie (35-44 lata) wskaźnik spadł o prawie 2,5 punktu do poziomu 21,1% ogółu bezrobotnych. W czwartej grupie (45-54 lata) nie zanotowano zmian w analizowanym okresie, a pozostała 5 grupa (powyżej 54 lat) zanotowała zwiększenie wskaźnika o 1 punkt procentowy w analizowanym okresie.
 
Niekorzystnym zjawiskiem jest wysoki poziom liczby długotrwale bezrobotnych - powyżej 12 miesięcy. Podczas gdy w 2000 roku było to 499 osób, stanowiących 54,8% ogółu bezrobotnych, to w 2004 roku grupa ta obejmowała 572 osoby, stanowiące 53,9% ogółu bezrobotnych.
Liczba bezrobotnych wzrosła w grupie osób pozostających bez pracy od 1 do 12 miesięcy - o 55 osób, jednak w ujęciu relatywnym udział bezrobotnych osób zmniejszył się w tej grupie do poziomu 39,5% ogółu. Zwiększył się udział osób pozostających bez pracy do 1 miesiąca - w 2004 roku wyniósł on 6,6% ogółu, podczas gdy w 2000 roku bezrobotni tej grupy stanowili 5,3% ogółu.
 
Biorąc pod uwagę kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych można zauważyć, że najliczniejszą grupę w 2004 roku stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (41,7% bezrobotnych) oraz podstawowym (27,4%). Należy także odnotować duży udział osób z wykształceniem średnim zawodowym (24,2%), a bardzo niski ze średnim ogólnokształcącym (3,7%) i wyższym (3,0%). Poszczególne grupy wykazały się w analizowanym okresie mała dynamiką, z wyjątkiem osób z wykształceniem wyższym, których przybyło relatywnie najwięcej. Świadczy to o tym, że problem bezrobocia dotyka także tę najlepiej wykształcona część społeczeństwa.
 
Analizując rynek bezrobotnych według kryterium stażu pracy w 2004 roku, okazuje się, że najliczniejsze grupy stanowią osoby, które mają staż od 5 do 20 lat (33,0 ogółu), bez stażu (24,3% ogółu) oraz osoby, które mają staż od 1 do 5 lat (20,9%). Wskaźnik dla tej pierwszej grupy zwiększył się w analizowanym okresie z poziomu 29,8%, choć w latach 2001-2003 utrzymywał się powyżej 34%, dla drugiej zwiększył się z 21,3% ogółu bezrobotnych. Największą dynamiką relatywnych zmian wykazała się jednak grupa osób ze stażem pracy do 1 roku - w tej grupie udział osób bezrobotnych wzrósł na przestrzeni ostatnich 5 lat o 6 punktów. Nominalnie bezrobocie spadło jedynie w grupie osób mających powyżej 20 lat stażu - w ujęciu relatywnym ta grupa zanotowała spadek o 1,3 punktu procentowego w analizowanym okresie.
 
Około 74% ludności Gminy w wieku 13 lat i więcej nie posiada wykształcenia średniego. Według analizy danych Narodowego Spisu Powszechnego wynika również, że lepiej wykształcone są kobiety - wykształceniem wyższym legitymowało się w Gminie 195 kobiet, podczas gdy mężczyzn tylko 101. Również średnie wykształcenie otrzymują częściej kobiety - natomiast mężczyźni zdecydowanie częściej kończyli edukację na poziomie zasadniczym zawodowym. Poziom wykształcenia ma wpływ na rynek pracy i możliwości znajdowania zatrudnienia.