2.2.4. Świat roślinny i zwierzęcy

2.2.4. Świat roślinny i zwierzęcy

 
 
 
 
Szata roślinna Gminy jest bardzo urozmaicona. Lasy i zadrzewienia oraz tereny zakrzewione zajmują łącznie ponad 20% powierzchni Gminy. Duże kompleksy leśne zajmują zachodnią i południową część Gminy. Największe powierzchnie zajmują lasy sosnowe, głównie bór świeży i suchy w różnych grupach wiekowych. Są to pozostałości Puszczy Pyzdrskiej. Podobnie jak większość kompleksów leśnych usytuowane są one na obszarach równin terasowych, zajmując zwłaszcza powierzchnie zwydmione. Znacznie mniejsze powierzchnie porastają siedliska boru mieszanego świeżego, zajmując obszar w zachodniej części Gminy (rejon Wrąbczyna) w III klasie wiekowej.W licznych obniżeniach oraz na terenach położonych w sąsiedztwie cieków dominują bory i lasy o siedliskach wilgotnych i podmokłych: bór wilgotny, bór mieszany wilgotny, ols. W drzewostanie obok sosny występuje głównie brzoza i świerk.
Duże zespoły lasów państwowych uzupełniane są przez liczne lasy prywatne, głównie o funkcjach glebochronnych, parki podworskie, cmentarze, zadrzewienia śródpolne i przydrożne, zieleń towarzysząca ciekom, itp., które stanowią naturalną bazę dla ukształtowania systemu powiązań przyrodniczo-ekologicznych łączących użytkowane rolniczo tereny równin z obszarem chronionego krajobrazu.
 
Na terenie Gminy Zagórów żyje mnóstwo owadów oraz wiele odmian ryb. Wśród gadów spotyka się: jaszczurki, zaskrońce, a wśród ptaków możemy wymienić: kraskę, bociana białego, mewę ślepowroną (odmiana czapli), sowę, kuropatwę, wróbla, bażanta, dzikie gęsi, dzikie kaczki, bataliony. Wśród ssaków żyją: nietoperz mroczek posrebrzany i gacek wielkouch oraz lisy, jeże, zające, króliki, wiewiórki, piżmaki, jenoty.