2.2.2 Gleby i grunty

2.2.2. Gleby i grunty

 
 
 
 
Wykorzystanie gruntów w Miejscowości Zagórów przestawia Wykres 2.1.
 
 
Wykres 2.1. Wykorzystanie gruntów w miejscowości Zagórów
 
 
Źródło: Dane Urzędu miejskiego w Zagórowie
 
 
Z analizy wykresu wynika rolniczy charakter Miejscowości, chociaż nie widać tego charakteru ani w strukturze gospodarczej, ani w strukturze przestrzennej mieszkalnictwa. Zwraca uwagę niski udział lasów, znacznie poniżej średniej dla kraju.
Brakuje danych w zakresie bonitacji gleb na terenie Zagórowa, z pewnością nie odbiega ona jednak od ogólnych danych dla Gminy. Bonitację gleb w Gminie przedstawiono na Wykresie 2.2.
 
 
Wykres 2.2. Bonitacja gleb w gminie Zagórów
 Źródło: Dane Urzędu miejskiego w Zagórowie
 
 
Z wykresu wynika, że ogólnie Gmina posiada mało korzystne warunki gospodarowania. Brak w ogóle gruntów klas I i II, grunty III klasy zajmują niewiele ponad 5% ogólnej powierzchni. Dominują wyraźnie gleby klas najmniej żyznych VI oraz VIz - łącznie zajmują prawie 50% powierzchni Gminy.