10. ZGODNOŚĆ PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZE STRAEGIĄ GMINY

10. ZGODNOŚĆ PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZE STRATEGIĄ

 
 
 
W 2004 roku Rada Miejska przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Zagórów. Dokument ten ma być przemyślanym, uporządkowanym planem rozwoju do roku 2015. Sformułowana w trakcie opracowywania strategii misja ma następujące brzmienie:
 
Samorządna Gmina Zagórów - prężnym ośrodkiem handlowym, gospodarczym, rolniczym, z preferencją do rozwoju turystyki kwalifikowanej.
 
Równocześnie został ustalony priorytet działań Gminy i jej rozwoju, którym jest dążenie do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej Gminy Zagórów oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Nadrzędnym celem rozwoju Gminy jest osiągnięcie wysokiej jakości życia mieszkańców oraz poprawa konkurencyjności gospodarki, poprzez właściwą realizację zadań własnych, rozwój przedsiębiorczości i wykorzystanie potencjału turystycznego, przy zapewnieniu wysokiej jakości środowiska przyrodniczego.
 
Osiągnięciu celu nadrzędnego ma służyć osiągnięcie następujących celów głównych oraz kierunków rozwoju:
1.    Rozwój przedsiębiorczości
2.    Poprawa efektywności rolnictwa
3.    Wykorzystanie walorów turystycznych dla aktywizacji gospodarczej Gminy
4.    Rozwój infrastruktury technicznej
5.    Poprawa poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców
6.    Promocja gospodarcza i turystyczna Gminy.
 
Zostały także opracowane następujące strategie branżowe:
ˇ    Strategia Gminy Zagórów w dziedzinie edukacji
ˇ    Strategia Gminy Zagórów w dziedzinie kultury
ˇ    Strategia Gminy Zagórów w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
ˇ    Strategia Gminy Zagórów w dziedzinie użytkowania i ochrony środowiska naturalnego oraz turystyki
ˇ    Strategia Gminy Zagórów w dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej i transportu.
 
W dziedzinie edukacji sformułowano następujące cele operacyjne:
ˇ    Modernizacja i doskonalenie systemu szkolnego
ˇ    Poprawa warunków nauczania
ˇ    Podnoszenie poziomu nauczania
ˇ    Stworzenie stabilnego systemu dofinansowywania i wspierania oświaty gminnej.
 
W dziedzinie kultury sformułowano następujące cele operacyjne:
ˇ    Modernizacja instytucji i bazy infrastruktury kulturalnej
ˇ    Atrakcyjna oferta kulturalna
ˇ    Budowanie lokalnej tożsamości kulturowej.
 
W dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji sformułowano następujące cele operacyjne:
ˇ    Troska o istniejący stan bazy sportowej i jej rozwój
ˇ    Rozwój różnych form masowej kultury fizycznej i rekreacji.
 
W dziedzinie użytkowania i ochrony środowiska naturalnego oraz turystyki sformułowano następujące cele operacyjne:
ˇ    Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy z uwzględnieniem założeń i kierunków strategii zrównoważonego rozwoju Gminy
ˇ    Rozwój turystyki jako alternatywny i dopełniający kierunek "specjalizacji" Gminy
ˇ    Ograniczenie wielkości i skutków zanieczyszczeń oraz eksploatacji środowiska
ˇ    Poprawa stanu kanalizacji
ˇ    Poprawa stanu oczyszczalni ścieków
ˇ    Poprawa stanu wodociągów
ˇ    Program działań profilaktycznych i edukacyjnych.
 
W dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej i transportu sformułowano następujące cele operacyjne:
ˇ    Budowa dróg o nawierzchni asfaltowej
ˇ    Remont i modernizacja istniejących dróg o nawierzchni asfaltowej
ˇ    Budowa i modernizacja parkingów i chodników
ˇ    Rozwój miasta i obszarów wiejskich "odnowa, zachowanie o odnowa dziedzictwa kulturowego".
 
Przedstawione w niniejszym opracowaniu projekty w pełni wpisują się w strategię rozwoju Gminy. Kompatybilność projektową przedstawia Tabela 10.1.
 
Cele strategiczne Gminy
Projekty w ramach PRM
Cel główny 1
Rozwój przedsiębiorczości
ˇ    Wyznaczenie dodatkowych terenów pod inwestycje
ˇ    Rozwój przedsiębiorczości lokalnej
ˇ    Stworzenie systemu ulg i preferencji
Cel główny 3
Wykorzystanie walorów turystycznych dla aktywizacji gospodarczej Gminy
ˇ    Zagospodarowanie terenu szatą roślinną z elementami małej architektury - skwer na Dużym Rynku w Zagórowie
ˇ    Zagospodarowanie lasku komunalnego na ulicy Szubianki
Cel główny 4
Rozwój infrastruktury technicznej
ˇ    Zagospodarowanie terenu szatą roślinną z elementami małej architektury - skwer na Dużym Rynku w Zagórowie
ˇ    Zagospodarowanie lasku komunalnego na ulicy Szubianki
ˇ    Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
ˇ    Budowa sieci gazowej
ˇ    Zwodociągowanie, skanalizowanie oraz odwodnienie części Miejscowości
ˇ    Poprawa jakości dróg gminnych i powiatowych
ˇ    Budowa obwodnicy i dróg osiedlowych
ˇ    Budowa chodników i ścieżek rowerowych
ˇ    Modernizacja oświetlenia
Cel główny 5
Poprawa poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców
ˇ    Remonty placówek oświatowych
ˇ    Uzupełnienie istniejącej bazy dydaktycznej
ˇ    Budowa Przedszkola w Zagórowie
Strategia branżowa Edukacja
Cel operacyjny: Poprawa warunków nauczania
ˇ    Remonty placówek oświatowych
ˇ    Uzupełnienie istniejącej bazy dydaktycznej
ˇ    Budowa Przedszkola w Zagórowie
Strategia branżowa Kultura
Cel operacyjny: Atrakcyjna oferta kulturalna
ˇ    Zwiększenie oferty kulturalnej Miejscowości
Strategia branżowa Kultura fizyczna, sport i rekreacja
Cel operacyjny: Troska o istniejący stan bazy sportowej i jej rozwój
ˇ    Remonty placówek oświatowych
Strategia branżowa Użytkowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz turystyka
Cel operacyjny: Poprawa stanu kanalizacji
ˇ    Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
ˇ    Zwodociągowanie, skanalizowanie oraz odwodnienie części Miejscowości
Strategia branżowa Infrastruktura komunikacyjna i transport
Cel operacyjny: Remont i modernizacja istniejących dróg o nawierzchni asfaltowej
ˇ    Poprawa jakości dróg gminnych i powiatowych
ˇ    Budowa obwodnicy i dróg osiedlowych
Strategia branżowa Infrastruktura komunikacyjna i transport
Cel operacyjny: Budowa i modernizacja parkingów i chodników
ˇ    Budowa chodników i ścieżek rowerowych
Strategia branżowa Infrastruktura komunikacyjna i transport
Cel operacyjny: Rozwój miasta i obszarów wiejskich "odnowa, zachowanie o odnowa dziedzictwa kulturowego"
ˇ    Zagospodarowanie terenu szatą roślinną z elementami małej architektury - skwer na Dużym Rynku w Zagórowie
ˇ    Zagospodarowanie lasku komunalnego na ulicy Szubianki
ˇ    Wyznaczenie i zagospodarowanie właściwego miejsca dla targowiska osiedlowego
ˇ    Poprawa estetyki Miejscowości poprzez wyznaczenie dodatkowych obiektów i terenów zielonych
Źródło: Opracowanie własne