1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZAGÓRÓW

1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZAGÓRÓW

 
 
 
 
 
Plan Rozwoju Miejscowości Zagórów opracowany został dla Zagórowa, administracyjnie przynależącego do gminy miejsko-wiejskiej Zagórów w powiecie słupeckim, w województwie wielkopolskim.
 
Miejscowość Zagórów ma prawa miejskie, lecz jednocześnie ma status osiedla. Wobec tego konsultacje społeczne w pracach nad Planem odbywały się poprzez zebrania osiedlowe, a ważną rolę koordynacyjną i decyzyjną odgrywał zarząd osiedla.
 
Według stanu na 31 grudnia 2004 roku, w Zagórowie mieszkało 2.895 osób, co stanowiło ponad 30% ludności gminy.
 
Plan przygotowano w związku z ubieganiem się Gminy o środki strukturalne na lata 2004-2006. Opracowany dokument jest wymagany przy składaniu wniosków w ramach Priorytetu 2 "Zrównoważony obszar terenów wiejskich". Działania 2.3. "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego" w Sektorowym Programie Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006".