WSTĘP

WSTĘP

 
 
 
Plan Rozwoju Miejscowości Trąbczyn Wieś jest dokumentem, mogącym stanowić załącznik do wniosku w przypadku ubiegania się o środki strukturalne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006", Priorytetu 2 "Zrównoważony obszar terenów wiejskich", Działania 2.3. "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego".
 
Beneficjentem tego działania są gminy lub instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego. Ostatecznymi beneficjentami są mieszkańcy miejscowości, należących do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, liczących nie więcej niż 5.000 mieszkańców.
 
Realizacja powyższego działania ma na celu:
  1.    Podniesienie standardu życia i pracy na wsi
  2.    Podniesienie atrakcyjności turystycznej
  3.    Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
  4.    Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
  5.    Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
 
W ramach działania wspierane będą projekty, obejmujące:
 1.    Realizację inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów, pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe
 2.    Odnowę obiektów zabytkowych, charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich adaptacji na cele publiczne
 3.    Modernizację przestrzeni publicznej na wsi
 4.    Publiczną infrastrukturę przyczyniającą się do rozwoju funkcji turystycznych wsi oraz działania związane z promocją regionu.
 
Jak wskazano w Uzupełnieniu SPO, istotny element tego działania stanowi pobudzanie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości, związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą.
 
Chociaż ustawodawca nie wskazuje struktury, ani też nazwy tego dokumentu w "Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006" (jak w przypadku Planów Rozwoju Lokalnego), to jednak w liście wymaganych załączników do wniosku w ramach tego programu mowa jest o konieczności dostarczenia przez gminę "Opisu planowanych zadań wraz z uzasadnieniem i załącznikami". Niniejszy Plan Rozwoju Miejscowości spełnia te wymagania. W ramach Planu opisane są zasoby miejscowości, wypracowana na forum zebrań wiejskich wizja rozwoju wsi oraz zestaw celów strategicznych wraz z priorytetami rozwoju. W ramach zestawu projektów strategicznych są także te, dla realizacji których Gmina będzie starać się o dofinansowanie z SPO. Niniejszy Plan wskazuje także zgodność proponowanych działań ze Strategią rozwoju Gminy.
 
W przypadku, gdy inwestycja ma być realizowana w latach późniejszych niż rok bieżący, osobnym załącznikiem powinien być również, wymagany przez ustawodawcę, Wieloletni Plan Inwestycyjny. W przypadku realizacji przedsięwzięcia w roku bieżącym, wystarczy kopia uchwały budżetowej, określająca środki finansowe, przeznaczone przez Gminę na sfinansowanie części kosztów inwestycji.
 
Za najważniejsze dla wsi uznano realizację następujących projektów:
  A.    Budowa placów parkingowo-rekreacyjnych- centrum wsi
  B.    Przykrycie otartego cieku wodnego
  C.    Wybudowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego
  D.    Budowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej
  E.    Budowa sieci gazowej
  F.    Utwardzenie dróg gminnych
  G.    Budowa chodników i ścieżek rowerowych
  H.    Modernizacja oświetlenia
  I.    Urządzenie parkingów w miejscach wzmożonego ruchu
  J.    Budowa Sali gimnastycznej
  K.    Uzupełnienie istniejącej bazy dydaktycznej
  L.    Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców
  M.    Zwiększenie oferty kulturalnej wsi
  N.    Wyznaczenie dodatkowych terenów pod inwestycje
  O.    Zwiększenie zasobów komunalnych
  P.    Rozwój przedsiębiorczości lokalnej
  Q.    Stworzenie systemu ulg i preferencji.
 
Planu Rozwoju Miejscowości Trąbczyn Wieś został opracowany przez zespół konsultantów Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu w składzie:
   ˇ    Maciej Pietrzykowski
   ˇ    Radosław Szarleja.
 
Koordynatorem prac ze strony Gminy była Pani Zofia Rydzewska, która wniosła zasadniczy wkład w kształt niniejszego dokumentu.