8.2. Opis projektu uwzględniającego finasowanie w ramach SPO

8.2. Opis projektu uwzględniającego finansowanie w ramach SPO

 
 
 
 
Aby zrealizować cel strategiczny 1 "Zwiększenie atrakcyjności wsi", Gmina zamierza wystąpić o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006", Priorytet 2 "Zrównoważony obszar terenów wiejskich", Działanie 2.3. "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego".
 
Planowane projekty w ramach tego celu to:
 1.1.    Budowa placów parkingowo-rekreacyjnych - centrum wsi
 1.2.    Przykrycie otwartego cieku wodnego
 1.3.    Wybudowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
 
Projekt "Budowa placów parkingowo-rekreacyjnych - centrum wsi" realizuje zakładane we wspomnianym SPO cele i mieści się w zdefiniowanym Uzupełnieniu SPO zakresie wsparcia.
 
 
Uzasadnienie projektu i harmonogram rzeczowy
 
Problemem, który nurtuje mieszkańców, jest brak właściwego miejsca wypoczynku po ciężkiej pracy w gospodarstwie, spotkań mieszkańców, miejsca centralnego, "centrum wsi."
Życie mieszkańców skupia się w większości przypadków na placu gminnym przy kościele, co wynika z tradycji wsi i jest logiczne ze względu na odbywający się coroczny odpust, bliskie położenie sklepów-centrum handlowego, przystanku PKS oraz położenie przy drodze przelotowej Pyzdry-Rychwał.
Miejsce to od dawien dawna stanowi niepisane centrum wsi.
Wielkość i położenie placu jest wymarzonym miejscem do stworzenia parkingu w części terenu określanego jako centrum wsi.
Dlatego mieszkańcy proponują wykonanie zagospodarowania tego placu poprzez wykonanie między innymi takich prac jak:
  1.    Zlikwidowanie-przebudowanie linii energetycznej napowietrznej, która koliduje z urządzeniem placu jako terenu dla wypoczynku i pod parking
  2.    Odnowienie i obudowanie placu wokół istniejącej pompy jako punk centralny placu
  3.    Urządzenie skwerku- kwietnika:
ˇ    ˇ    zasadzenie krzewów ozdobnych i obsianie trawą terenu
ˇ    ˇ    utwardzenie alejek i placu przy których należy zamontować ławeczki
ˇ    ˇ    zamontowanie odpowiedniego oświetlenia
  4.    -Wykonanie remontu przystanku PKS, kiosku z prasą oraz ich otoczenia.
 
Nierozerwalną częścią, określającą wizerunek wsi, integrującą mieszkańców, stanowi plac przy remizie OSP i bibliotece publicznej. W chwili obecnej jest to plac, na którym gromadzi się społeczność wiejska podczas wszystkich uroczystości o zasięgu gminnym i sołeckim. Tutaj odbywają się zbiórki pocztów sztandarowych, organizacji społecznych, przedstawicieli mieszkańców, władz samorządowych i innych. Na placu tym organizowane są wszelkie uroczystości wiejskie, między innymi takie jak: dożynki, różnego rodzaju zawody, festyny wiejskie i inne uroczystości integrujące wieś.
Plac ten na dzień dzisiejszy wymaga zagospodarowania, przede wszystkim utwardzenia, ponieważ jego podłoże gruntowe-gliniaste wielokrotnie nie pozwala na organizowanie wcześniej wyznaczonych imprez. Stan placu szczególnie w okresie wiosny i jesieni nie nadaje się do użytku ze względu na stojące kałuże wody i błoto.
 
 
Kosztorys projektu: Budowa placów parkingowo-rekreacyjnych- centrum wsi
 
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze                                     4.647,18 zł
Mała architektura - place, chodniki i wjazdy                51.120,92 zł
Przystanek autobusowy                                                          16.500,42 zł
Przebudowa linii oświetleniowej                                               18.002,18 zł
Parking                                                                                    56.389,37 zł
Mała architektura - elementy zieleni                                        26.129,71 zł
Przebudowa napowietrznej linii na linię kablową                      37.037,41 zł
Odwodnienie                                                                           40.000,41 zł
Razem                                                                                             249.827,19 zł