8.1. Specyfikacja celów rozwojowych

8.1. Specyfikacja celów rozwojowych

 
 
 
 
W rezultacie prac przeprowadzonych na zebraniu wiejskim, wypracowano 5 celów strategicznych rozwoju Miejscowości Trąbczyn Wieś. Są to:
 
1.    1.    Zwiększenie atrakcyjności wsi
2.    2.    Rozwój infrastruktury technicznej
3.    3.    Poprawa bezpieczeństwa
4.    4.    Rozwój usług społecznych
5.    5.    Rozwój gospodarczy wsi
 
Przyjęte cele mają za zadanie zaspokoić aspiracje wsi i przynieść poprawę stanu życia mieszkańców. Nawiązują one też bezpośrednio do wypracowanej wizji, w której główny nacisk położono na rozwój społeczny i gospodarczy wsi oraz poprawę jej wizerunku.
 
Uzasadnienie wyboru powyższych celów jest następujące:
 Cel strategiczny 1Zwiększenie atrakcyjnoś
Mieszkańcy Miejscowości Trąbczyn Wieś ogromną rolę przypisują charakterowi swej wsi. Jak zaznaczyli w wizji rozwoju wsi pragną, aby wieś rozwijała się dając szansę awansu młodemu pokolenia, jednocześnie aby wieś była nadal bezpiecznym azylem dla mieszkańców, miejscem, gdzie w bezpiecznym i atrakcyjnym środowisku będą mogli kultywować swoje tradycje i rozwijać zainteresowania. W trakcie zebrań wiejskich wielu z mieszkańców na pierwszym miejscu stawiało konieczność zadbania o wygląd wsi, o środowisko naturalne i zachowanie naturalnych walorów krajobrazowych okolicy. Celem jest więc podjęcie takich działań, które poprawiły by percepcję wsi w oczach nie tylko mieszkańców, ale również przyjezdnych. Podstawowym projektem, który mieszkańcy Trąbczyna Wieś zamierzają zrealizować w ramach tego celu, jest "Budowa placów parkingowo-rekreacyjnych - centrum wsi" (opis i uzasadnienie projektu w części dalszej opracowania). Inne działania, to:
ˇ    ˇ    przykrycie otwartego cieku wodnego (ciek ten biegnie przez środek wsi, a nielegalny zrzut ścieków przez mieszkańców powoduje istotne zanieczyszczenie środowiska; widok tego cieku pogarsza także estetykę wsi, co ma bezpośrednie przełożenie na spadek atrakcyjności miejscowości)
ˇ    ˇ    wybudowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego (mieszkańcy potrzebują miejsca, gdzie mogliby realizować swoje ambicje sportowe).
 Cel strategiczny 2
Rozwój infrastruktury technicz
Aby zapewnić mieszkańcom dobre warunki życia, należy dostarczyć im możliwie najszerszy zakres mediów, zaliczanych do infrastruktury technicznej. Pełna infrastruktura techniczna oznacza podłączenie gospodarstwa domowego do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, zaopatrzenie w źródło energii cieplnej, czy też gęstą i o dobrej jakości sieć dróg. Pod tym pojęciem kryje się także całkowite rozwiązanie kwestii odpadów stałych (odbiór, segregacja, utylizacja), czy też dostęp do światowej sieci internetowej. Tylko pełne podłączenie mediów jest w stanie zapewnić mieszkańcom Gminy życie i rozwój na odpowiednim poziomie.
 
Pełne wyposażenie Gminy w infrastrukturę techniczną to obecnie nie tylko jeden z podstawowych wymogów cywilizacyjnych, ale także kluczowy warunek prowadzenia działalności gospodarczej. Ewentualne inwestycje na terenie Gminy przez zewnętrzne podmioty gospodarcze nie będą realne bez stworzenia dla nich odpowiednich warunków, przede wszystkim w sferze infrastruktury, dalej prawodawstwa i dobrej organizacji usług administracyjnych
 
Należy podkreślić również, że obecnie inwestycje w dziedzinie infrastruktury technicznej oznaczają poprawę stanu środowiska naturalnego, a więc życie w bardziej przyjaznym i zdrowym otoczeniu, co w oczywisty sposób wpływa na zwiększenie atrakcyjności danego terenu dla potencjalnych nowych mieszkańców i turystów.
 
Dla mieszkańców Miejscowości Trąbczyn Wieś podstawowe znaczenie ma budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej oraz sieci gazowej. Osobnym problemem jest kwestia utwardzenia i poprawy jakości dróg. Projekty będą realizowane w całym okresie obowiązywania strategii w ramach dostępnych środków finansowych.
 
 
Cel strategiczny 3
Poprawa bezpieczeństwa
 
 
Poprawa infrastruktury drogowej z pewnością powinna poprawić stan bezpieczeństwa na terenie Gminy. Mieszkańcy Trąbczyna Wieś uznali jednak, że jest to niewystarczający warunek, aby czuli się również bezpiecznie. Postanowiono więc sformułować dodatkowy cel strategiczny, który wskazywałby konieczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie miejscowości. Służyć mają temu przede wszystkim budowa chodników i ścieżek rowerowych, modernizacja oświetlenia wzdłuż ulic i dróg na terenie wsi, jak również urządzenie parkingów w miejscach wzmożonego ruchu drogowego, w szczególności przy kościele, cmentarzu i przy gastronomii.
 
 
Cel strategiczny 4
Rozwój usług społecznych
 
 
Zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu infrastruktury technicznej (kanalizacja, drogi, itp.) jest z pewnością najważniejszym oczekiwaniem mieszkańców pod adresem władz Gminy. Na obecnym poziomie rozwoju społeczeństwa posiadanie pełnej infrastruktury nie jest jednak wystarczające dla zapewnienia życia i rozwoju na oczekiwanym poziomie. Równie istotna jest dostępność do tzw. usług społecznych, takich jak usługi zdrowotne, opieka społeczna, oświata, czy też kultura, sport i rekreacja.
 
Najpilniejsze potrzeby w mniemaniu mieszkańców Trąbczyna Wieś to budowa sali gimnastycznej, uzupełnienie istniejącej bazy dydaktycznej, stworzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz zwiększenie oferty kulturalnej.
 Cel strategiczny 5
Rozwój gospodarczy 
Dla wielu mieszkańców wsi największym problemem jest brak pracy. Stąd jednym z najważniejszych zadań stojących przed Urzędem Miejskim jest podjęcie działań w celu poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Mieszkańcy wsi uważają, że dla rozwoju gospodarczego miejscowości konieczne jest zrealizowanie co najmniej 4 projektów:
ˇ    ˇ    wyznaczenie dodatkowych terenów pod inwestycje (zwiększenie dostępności terenów, doprowadzenie mediów, ewentualne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy)
ˇ    ˇ    zwiększenie zasobów komunalnych (zasób, który posiada Gmina jest skromny, podczas gdy jest duża powierzchnia terenów, które przy podjęciu określonych działań administracyjnych mogłyby powiększyć zasób komunalny)
ˇ    ˇ    rozwój przedsiębiorczości lokalnej (kluczowe wydaje się podjęcie działań zmierzających do rozbudzenia inicjatywy lokalnej, zachęcenie mieszkańców do zakładania własnych firm, do poszukiwania form samozatrudnienia; owocna może być w tym wypadku współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, jak również korzystanie ze wsparcia Unii Europejskiej)
ˇ    ˇ    Stworzenie systemu ulg i preferencji (aby wspomóc rozwój przedsiębiorczości konieczne jest stworzenie systemu ulg i preferencji, który rozwinie lokalny biznes, a także przyciągnie inwestycje z zewnątrz).
 
 
Struktura planu rozwoju Miejscowości Trąbczyn Wieś przedstawiona została na Rysunku 8.1.