5. PODSUMOWANIE SYTUACJI ROZWOJOWEJ MIEJSCOWOŚCI TRĄBCZYN WIEŚ - ANALIZA SWOT

5. PODSUMOWANIE SYTUACJI ROZWOJOWEJ MIEJSCOWOŚCI TRĄBCZYN WIEŚ - ANALIZA SWOT

 
 3.    PODSUMOWANIE SYTUACJI ROZWOJOWEJ MIEJSCOWOŚCI TRĄBCZYN WIEŚ - ANALIZA SWOT
 
 
Poniżej, w Tabeli 5.1., zostały podsumowane silne i słabe strony Trąbczyna Wieś oraz szanse i zagrożenia.
 
Tabela 5.1. Analiza SWOT Miejscowości Trąbczyn Wieś
 
 
Silne strony
 
ˇ    ˇ    Czyste otoczenie i środowisko naturalne
ˇ    ˇ    Interesujące tereny do zagospodarowania
ˇ    ˇ    Względnie stabilna sytuacja ekonomiczna
ˇ    ˇ    Wyróżniająca się pozycja wsi w gminie w zakresie aktywności społeczno-gospodarczej i kulturalnej
ˇ    ˇ    Dobra sieć dróg lokalnych
ˇ    ˇ    Dobrze wykształcona kadra nauczycielska
ˇ    ˇ    Bobra baza szkolna (dydaktyczna i infrastrukturalna)
ˇ    ˇ    Koncentracja zabudowy i mieszkańców
ˇ    ˇ    Dobre warunki przestrzenne do zróżnicowanej produkcji rolnej
ˇ    ˇ    Duży zasób siły roboczej
ˇ    ˇ    Predyspozycje terenu do tworzenia gospodarstw agroturystycznych
ˇ    ˇ    Potencjał rozwoju hodowli bydła (punkt skupu)
ˇ    ˇ    Dobra dostępność wsi w komunikacji drogowej
ˇ    ˇ    Dobra baza gastronomiczna
ˇ    ˇ    Hydrofornia i stosunkowo nowa sieć wodociągowa
ˇ    ˇ    Pełne zaspokojenie istniejącego i planowanego zapotrzebowania na wodę przez istniejące ujęcie wody
 
 
Słabe strony
 
ˇ    ˇ    Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej
ˇ    ˇ    Niska jakość dróg
ˇ    ˇ    Brak ścieżek spacerowo - rowerowych
ˇ    ˇ    Słabo rozwinięty lokalny rynek pracy
ˇ    ˇ    Wysokie bezrobocie i duży odsetek osób nie wykazujących żadnych źródeł dochodu
ˇ    ˇ    Niekorzystny przebieg procesów demograficznych (ujemny przyrost naturalny, wysoki udział grupy poprodukcyjnej)
ˇ    ˇ    Brak sali gimnastycznej
ˇ    ˇ    Niskie dochody mieszkańców
ˇ    ˇ    Brak dużych zakładów
ˇ    ˇ    Słaby stan rozwoju instytucji otoczenia biznesu
ˇ    ˇ    Brak zasobów gruntów komunalnych
ˇ    ˇ    Niski wskaźnik bonitacji gleb
ˇ    ˇ    Brak gospodarstw ekologicznych
ˇ    ˇ    Brak przetwórstwa rolno-spożywczego
ˇ    ˇ    Słabe wyposażenie techniczne gospodarstw
ˇ    ˇ    Brak akwenów wodnych i kąpielisk
 
Szanse
 
ˇ    ˇ    Silny potencjał rozwojowy wśród mieszkańców
ˇ    ˇ    Możliwość pozyskania środków finansowych
ˇ    ˇ    Wejście Polski do Unii Europejskiej
ˇ    ˇ    Możliwość rozwoju turystyki (również agroturystyki)
 
 
Zagrożenia
 
ˇ    ˇ    Rosnąca emigracja ludzi młodych
ˇ    ˇ    Niski poziom rolnictwa
ˇ    ˇ    Brak perspektyw do rozwoju lokalnego rynku pracy
ˇ    ˇ    Pogarszająca się koniunktura na produkty rolnicze na rynkach Wschodniej Europy
ˇ    ˇ    Konkurencja ze strony innych, bardziej atrakcyjnych (głównie pod względem infrastruktury turystycznej) obszarów na terenie Gminy
ˇ    ˇ    Relatywnie wysoki poziom zanieczyszczeń, głównie wód, spowodowany nieuregulowaną gospodarką wodno-ściekową (odkryty ciek wodny biegnący przez wieś)
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie na podstawie wyników zebrań wiejskich i ankiet