2.7.2. Kultura, sport, usługi dla ludności

2.7.2. Kultura, sport, usługi dla ludności

 
 
2.7.2.    Kultura, sport, usługi dla ludności
 
 
W Zagórowie zlokalizowany jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Instytucja ta inicjuje wydarzenia kulturalne i artystyczne, wspiera organizowanie imprez plenerowych. Poprzez koła zainteresowań pracuje z dziećmi, młodzieżą i starszymi mieszkańcami. Z Ośrodkiem Kultury związanych jest szereg organizacji, zajmujących się upowszechnianiem kultury i kultywowaniem tradycji. Jedną z takich organizacji jest Zespół Śpiewaczy Trąbczynianki. Zespół powstał w 1984 roku. W początkowym okresie opiekunem zespołu był Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kościelcu. Obecnie rolę tę pełni Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie. Zespół liczy 7 osób. Kierownikiem artystycznym jest Krystyna Wojciechowska. Siedzibą zespołu jest Trąbczyn Wieś. Repertuar stanowią pieśni patriotyczne, ludowe i biesiadne. Największym sukcesem jest zajęcie I miejsca na Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Kramsku w roku 1993.
 
Na terenie Gminy funkcjonuje także Gminna Biblioteka w Zagórowie, która jako instytucja kultury realizuje swoje zadania również za pośrednictwem filii, zlokalizowanej w Trąbczynie Wieś. Istnieje ona od 1946 roku, a początki zagórowskiego bibliotekarstwa sięgają czasów międzywojennych.
Biblioteka zapewnia lokalnej społeczności zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do jej zasadniczych zadań należy:
ˇ    ˇ    gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
ˇ    ˇ    informowanie użytkowników o posiadanych zbiorach i zbiorach dostępnych w innych bibliotekach, muzeach i ośrodkach informacji naukowej
ˇ    ˇ    udostępnianie zbiorów użytkownikom Biblioteki, na miejscu i poprzez wypożyczenia na zewnątrz
ˇ    ˇ    organizowanie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów ludziom chorym i niepełnosprawnym
ˇ    ˇ    opracowywanie i upowszechnianie materiałów bibliotecznych dokumentujących dorobek Gminy Zagórów
ˇ    ˇ    promocja książek i czytelnictwa poprzez formy kulturalno-oświatowe
ˇ    ˇ    wyrabianie nawyków czytelniczych, rozwijanie zdolności literackich, recytatorskich, plastycznych u młodego pokolenia poprzez organizację:
ˇ    ˇ    konkursów literackich
ˇ    ˇ    lekcji bibliotecznych
ˇ    ˇ    wycieczek poznawczych
ˇ    ˇ    spotkań z pisarzami, dziennikarzami, ciekawymi ludźmi
ˇ    ˇ    organizowanie wystaw książek, dokumentów, pamiątek.
 
W bibliotece w Trąbczynie Wieś prenumerowanych jest 10 tytułów czasopism. Księgozbiór podręczny bibliotek jest w coraz większym stopniu wykorzystywany, ponieważ z roku na rok wzrasta liczba studiujących zaocznie i wieczorowo. Z tego też powodu zmieniono profil zakupów nowych książek, zwracając szczególną uwagę na zakup podręczników akademickich. W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne wydzielono miejsce na książki, broszury, ulotki, CD ROM-y, dotyczące Unii Europejskiej. Szczególna uwaga poświęcona jest gromadzeniu dokumentów życia społecznego Miasta i Gminy Zagórów. Gromadzone są wycinki prasowe, kroniki, księgi pamiątkowe, prace dyplomowe, foldery, informatory, biuletyny i książki.
 
Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów wyposażona jest w 1 stanowisko komputerowe. Filia w Trąbczynie Wieś rozpoczyna tworzenie komputerowej bazy danych, jest też w pełni przygotowana do automatyzacji wszystkich procesów bibliotecznych.
 
Działalność sportową ułatwiają dwa obiekty sportowe znajdujące się na terenie Gminy:
ˇ    ˇ    Stadion sportowy w Zagórowie
ˇ    ˇ    Hala sportowo-widowiskowa w Zagórowie.
 
Trąbczyn Wieś nie posiada własnego centrum sportowo-rekreacyjnego, ani też sali gimnastycznej, na co zwracali uwagę mieszkańcy. Stąd w planie rozwoju Trąbczyna Wieś znalazły się projekty, mające na celu wybudowanie odpowiedniej infrastruktury.
 
Mieszkańcy Trąbczyna Wieś mają dostęp do podstawowych usług konsumenckich. Na terenie wsi znajdują się: apteka, sklepy handlowe różnych branż, bar gastronomiczny z salą bankietowa na 100 osób.