2.6.2. Kanalizacja i gospodarka ściekowa

2.6.2. Kanalizacja i gospodarka ściekowa

 
 
2.6.2.    Kanalizacja i gospodarka ściekowa
 
 
Niestety w ślad za wodociągowaniem Miejscowości Trąbczyn Wieś nie poszło jej kanalizowanie lub rozwiązania alternatywne związane z unieszkodliwieniem ścieków, powstających w zagrodach.
 
Do chwili obecnej najczęstszą formą odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych jest odprowadzanie ich do przydomowych zbiorników bezodpływowych, jak również osadników przepływowych ze zrzutem ścieków do najbliższych rowów i cieków. Część rolników wykorzystuje ścieki gospodarczo do nawożenia pól. Taki sposób usuwania odpadów płynnych powoduje zanieczyszczenie środowiska, a zwłaszcza degradację gleb.