2.5.2. Rolnictwo

2.5.2. Rolnictwo

 
 
2.5.2.    Rolnictwo
 
 
Rolnictwo - uprawa roślin użytkowych oraz hodowla zwierząt - od początku naszej cywilizacji było jedną z form działalności człowieka, dostarczającą pożywienia i innych cennych surowców. Znaczącym dla Trąbczyna Wieś działem gospodarki pozostało nadal rolnictwo. Charakter rolny tego terenu wynika z uwarunkowań przyrodniczych i historycznych. Jak w przypadku wielu innych miejscowości, zdecydowana większość gruntów na terenie Trąbczyna Wieś należy do osób fizycznych. Dominują tu, jak już wyżej wspomniano, gleby VI klasy bonitacyjnej - mało żyzne, słabo urodzajne, ubogie w substancję organiczną, zbyt mokre lub zbyt suche, trudne do uprawy. Przewaga gleb o nie najlepszej jakości przesądza o strukturze upraw.
 
Strukturę użytkowania użytków rolnych w miejscowości Trąbczyn Wieś przedstawia Wykresy 2.3.
 
 
 
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie
 
Jak wynika z Wykresu, zdecydowana część użytków zielonych wykorzystywana jest jako grunty orne, co jednak przy zdecydowanie słabych glebach nie pozwala na rozwinięcie bardziej opłacalnych i zaawansowanych technologicznie upraw.