2.2.2. Grunty i gleby

2.2.2. Grunty i gleby

 
 
2.2.2.    Grunty i Gleby
 
 
Wykorzystanie gruntów w Trąbczynie Wieś przedstawia Wykres 2.1.
 
 
 
 
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie
 
 
Z wykresu wynika jednoznacznie, że zdecydowana powierzchnia wsi to użytki rolne. Zwraca uwagę bardzo niski udział lasów.
Brakuje danych w zakresie bonitacji gleb na terenie miejscowości, z pewnością nie odbiega ona jednak od ogólnych danych dla Gminy. Bonitację gleb w Gminie przedstawiono na Wykresie 2.2.
 
 
 
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie
 
Z Wykresu wynika, że ogólnie Gmina posiada mało korzystne warunki gospodarowania. Brak w ogóle gruntów klas I i II, grunty III klasy zajmują niewiele ponad 5% ogólnej powierzchni. Dominują wyraźnie gleby klas najmniej żyznych V, VI oraz VIz - łącznie zajmują prawie 70% powierzchni Gminy.