2.2.1. Warunki klimatyczne

2.2.1. Warunki klimatyczne

 
 
 2.2.1.    Warunki klimatyczne
 
 
Miejscowość Trąbczyn Wieś i Gmina Zagórów położone są w obszarze przewagi wpływów oceanicznych, amplitudy temperatur są tutaj mniejsze od przeciętnych w Polsce. Wiosna wczesna i ciepła, zima łagodna i krótka (około75 dni) z nietrwałą szatą śnieżną (40 do 60 dni). Średnia temperatura roczna wynosi 7,7-7,8º C. Najniższe temperatury notuje się w styczniu, a najcieplej jest w lipcu. Warunki higieny atmosfery nie budzą większych zastrzeżeń. Nie ma tu uciążliwych zakładów i usług przemysłowych.
 
Obszar Miejscowości Trąbczyn Wieś i Gminy Zagórów leży w obrębie jednostki geologicznej zwanej Niecką Szczecińsko - Łódzko - Miechowską stanowiącą południowo - zachodnie obrzeżenie wału Kujawsko-Pomorskiego. Nieckę tę budują skały wapienne. Wiek skał wapiennych określa się na górną kredę.
Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez gliny zwałowe szare i brązowe o zmiennej miąższości i głębokości występowania.
Doliny rzeczne oraz liczne obniżenia terenu wypełniają holoceńskie piaski rzeczne, mady i torfy. Ukształtowanie powierzchni jest wynikiem ostatniego zlodowacenia. Podczas wycofywania się, lodowiec pozostawił naniesione duże masy materiału, są to przede wszystkim piaski i żwiry. Spowodowało to powstanie moreny dennej i czołowej, w postaci drobnych pagórków.