1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI TRĄBCZYN WIEŚ

1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI TRĄBCZYN WIEŚ

 
1.    OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI TRĄBCZYN WIEŚ
 
 
Plan Rozwoju Miejscowości opracowany został dla miejscowości Trąbczyn Wieś, administracyjnie przynależącej do Gminy Zagórów w powiecie słupeckim, w województwie wielkopolskim.
 
Miejscowość Trąbczyn Wieś jest miejscowością, zamieszkałą przez 288 osób. Wobec tego konsultacje społeczne w pracach nad Planem odbywały się poprzez zebrania wiejskie, a ważną rolę koordynacyjną i decyzyjną odgrywała Rada Sołecka.
 
Plan przygotowano w związku z ubieganiem się Gminy o środki strukturalne na lata 2004-2006. Opracowany dokument jest wymagany przy składaniu wniosków w ramach Priorytetu 2 "Zrównoważony obszar terenów wiejskich". Działania 2.3. "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego" w Sektorowym Programie Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006".