WSTĘP

Wstęp

 
 
 
 
Plan Rozwoju Lokalnego jest jednym z dokumentów, wymaganych w przypadku ubiegania się o środki strukturalne Unii Europejskiej. Obowiązek posiadania tego dokumentu nakłada Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. W "Ogólnym Podręczniku Wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006" jest mowa o tym, że w przypadku starania się o fundusze w ramach ZPORR: Działania 3.1. - "Obszary wiejskie" oraz Działania 3.2. - "Obszary podlegające restrukturyzacji", wymagane są Plany Rozwoju Lokalnego. W ramach Działania 3.1., niewątpliwie najpopularniejszego wśród mniejszych i średnich samorządów, dotację otrzymają lokalne projekty z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej oraz bazy kulturalnej i turystycznej o wartości do 1 mln euro.
 
W podręczniku jest wskazana przykładowa struktura PRL. Struktura niniejszego dokumentu odpowiada wskazaniom podręcznika. Obejmuje ona następujące elementy:
 
1. Określenie obszaru i czasu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
 
2. Opracowanie "Raportu o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze objętym wdrażaniem planu"
 
Celem przygotowania Raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną samorządu w chwili opracowywania raportu. W niniejszym dokumencie zgromadzone zostały szczegółowe dane o wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy według stanu na dzień opracowywania Raportu.
 
Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju. Jest on opisem stanu, do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji planu rozwoju, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań.
 
Raport w niniejszym dokumencie zawiera analizę następujących obszarów funkcjonowania Gminy (odpowiada analizie aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i jest poszerzoną wersją danych wymaganych w UZPORR):
ˇ    ˇ    Położenie i powierzchnia
ˇ    ˇ    Demografia
ˇ    ˇ    Środowisko naturalne
ˇ    ˇ    Turystyka, sport, kultura
ˇ    ˇ    Zagospodarowanie przestrzenne
ˇ    ˇ    Sfera gospodarcza
ˇ    ˇ    Sfera społeczna.
 
3. Opracowanie listy "Zadań polegających na poprawie sytuacji na danym obszarze" wraz z określeniem hierarchii ich ważności
 
Lista zadań obejmuje:
ˇ    Dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej
ˇ    Poprawę funkcjonowania układu drogowego
ˇ    Rozwój infrastruktury społecznej
 
4. Rozpisanie projektów i zadań inwestycyjnych proponowanych do ZPORR w zakresie szczegółów realizacji z podziałem na projekty lub zadania inwestycyjne w okresie 2005-2006 oraz w następnych latach (projekty długoterminowe).
 
Projekty/zadania zostaną wymienione z nazwy, określony zostanie harmonogram rzeczowy i finansowy ich realizacji (zakres, terminy, nakłady z podziałem na źródła finansowania), kryteria ustalenia kolejności wykonania, a także oczekiwane rezultaty oraz instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu.
 
5. Zestawienie powiązań projektu/ów z innymi działaniami, realizowanymi na terenie Gminy/województwa
 
6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego
 
7. Plan finansowy na lata 2005-2014 dla zadań planowanych w PRL z rozbiciem na źródła finansowania
 
Zgodnie z wymaganiami UZPORR, konieczne jest opracowanie planu finansowego uwzględniającego zadania inwestycyjne, ujęte w PRL.
Prace będą polegać na przygotowaniu Wieloletniego Planu Finansowego, czyli prognozy dochodów i wydatków Gminy w celu oszacowania możliwości inwestycyjnych - prognozy wolnych środków na inwestycje i oceny zdolności kredytowej Gminy, przy wykorzystaniu komputerowego programu MAFI (Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej). Posłuży on do analizy budżetu Gminy, na podstawie której, przy przyjęciu określonych założeń, dokonuje się prognozy budżetu Gminy na następnych 10 lat (2005-2014). Najważniejszym jej elementem, z punktu widzenia kolejnych etapów prac, jest prognoza wolnych środków. Dzięki niej uzyskujemy odpowiedź na pytanie, jakie są możliwości inwestycyjne i kredytowe w odniesieniu do zaplanowanych inwestycji.
 
Do programu wprowadzane są również dane o planowanych inwestycjach, co daje możliwość przeprowadzenia symulacji ich wpływu na przepływy pieniężne. Innymi słowy program ten pozwala na dostosowanie zakresu rzeczowego przewidywanych inwestycji do zdolności finansowych Gminy (z uwzględnieniem ewentualnych obciążeń kredytowych). Dzięki temu będziemy wiedzieli, czy budżet stać na wszystkie przewidywane w poszczególnych latach planu inwestycje, czy też zachodzi konieczność przesunięcia niektórych z nich na następne okresy, czy wręcz całkowitej z nich rezygnacji.
 
8. Zaproponowanie i opisanie systemu wdrażania PRL wraz ze stosownymi uchwałami Rady
 
9. Opisanie sposobów monitorowania, oceny i komunikacji społecznej, w tym:
 
ˇ    System monitorowania planu rozwoju lokalnego
ˇ    Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego
ˇ    Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi
ˇ    Public Relations planu rozwoju lokalnego.
 
Cezura czasowa Planu obejmuje lata 2005-2006. Wskazuje jednak na planowane działania w latach 2007-2013, czyli w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej.
 
Podstawą w pracach nad dokumentem było rozpoznanie sytuacji na terenie Miasta i Gminy oraz spotkania z Burmistrzem Gminy, Radnymi Rady Miasta oraz pracownikami Urzędu Miejskiego.
 
Dokumentem pomocnym w opracowywaniu Planu Rozwoju Lokalnego było również Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, Strategia Rozwoju Gminy, Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, sprawozdania jednostek gminnych i powiatowych.
 
Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy, formułuje cele i opisuje strategie, zmierzające do osiągnięcia rozwoju społecznego. Plan szacuje również spodziewane efekty planowanych przedsięwzięć i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, a także wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych Gminy.
 
Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego poprzedzone było szerokimi konsultacjami z partnerami społeczno - gospodarczymi z terenu Gminy. Będzie służył on jako punkt odniesienia do działań rozwojowych, podejmowanych z zasobów środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość pomocy finansowej z funduszy unijnych.
 
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zagórów został opracowany przez zespół konsultantów Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu w składzie:
    ˇ    Maciej Pietrzykowski
    ˇ    Radosław Szarleja.
 
Koordynatorami prac ze strony Gminy byli: Alina Kmieć oraz Zofia Rydzewska.