9.3. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

9.3. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

 
 
9.3. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego
 
 
Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest:
ˇ    zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Gminy Zagórów
ˇ    zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach
ˇ    zapewnienie bieżącej informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy,
ˇ    inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym
ˇ    zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia
ˇ    wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich jak: internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.
 
Wszelkie działania podejmowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zagórów będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych instrumentów w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczność. Grupami docelowymi Planu są:
ˇ    społeczeństwo - to bezpośredni beneficjent - kształtowanie i informowanie opinii publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla inwestycji
ˇ    beneficjenci to osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy:
ˇ    ˇ    jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego
ˇ    ˇ    podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego
ˇ    ˇ    podmioty gospodarcze
ˇ    ˇ    organizacje zrzeszające przedsiębiorców
ˇ    ˇ    organizacje pozarządowe
ˇ    ˇ    inne organizacje społeczne
ˇ    ˇ    media.
 
Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju Gospodarczego Gminy Zagórów. Za jego pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego uzależnione jest wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej.
Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Planu Rozwoju Lokalnego będą stosowane m.in. następujące środki i instrumenty:
ˇ    konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje - propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych, o rezultatach wsparcia UE oraz upowszechniające wiedzę na ten temat,
ˇ    wizytacje projektów, ekspozycje projektów - mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych
ˇ    informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów - dbanie o przekazywanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu Gminy Zagórów - odpowiedzialnych za spełnienie wymogów w tym zakresie
ˇ    serwisy internetowe - to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat możliwości pozyskania pomocy unijnej, zaś dla opinii publicznej będzie to kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Planu Rozwoju Lokalnego i wsparciu ze środków Unii Europejskie dla Gminy,
ˇ    publikacje, broszury informacyjne, plakaty, reklamy, materiały audio - wizualne, ulotki - pozwalają w łatwy, przystępny i atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę o Unii Europejskiej i dostępnej pomocy, a także o roli instytucji samorządowych w zarządzaniu tą pomocą
ˇ    współpraca z mediami - publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnej i regionalnej telewizji oraz rozgłośniach radiowych, audycje, reklamy czy ogłoszenia to kluczowe źródła przekazu wszelkich informacji o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej.