8. SYSTEM WDRAŻANIA

8. SYSTEM WDRAŻANIA

 
 
 
System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zagórów jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie - beneficjentów korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r.
Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.
 
1.    Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego
 
Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zagórów będzie pełnił specjalnie powołany zespół pracowników Urzędu Miejskiego Zagórów, w skład, którego wejdą:
  ˇ    Burmistrz Gminy Zagórów
  ˇ    Sekretarz Gminy Zagórów
  ˇ    Specjalista ds. inwestycji.
 
Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:
ˇ    ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu
ˇ    zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych
ˇ    zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu
ˇ    zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Planu
ˇ    przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach
ˇ    dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.
Do właściwej oceny Planu Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.
 
2.    Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego
 
Urząd Miejski w Zagórowie jako instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego jest odpowiedzialny za:
  ˇ    kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych - beneficjentów pomocy
  ˇ    kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i z zapisami w Planie
  ˇ    ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów
  ˇ    zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.