7.4. Prognoza wolnych środków w budżecie Gminy Zagórów w latach 2005-2014

7.4. Prognoza wolnych środków w budżecie Gminy Zagórów w latach 2005 - 2014

 
 
Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości:
 wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi w kolejnych latach
 wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia.
 
 
 
 
Lata
Wolne środki
Wolne środki na inwestycje
2005
2.177.636
164.528
2006
1.367.835
711.635
2007
1.408.944
901.244
2008
1.498.963
1.140.563
2009
1.686.432
1.495.932
2010
1.733.628
1.733.628
2011
1.764.640
1.764.640
2012
1.841.439
1.841.439
2013
1.889.417
1.889.417
2014
1.936.756
1.936.756
 
Z powyższych danych wynika, że wartość wolnych środków będzie wzrastała w kolejnych latach planu. Konieczność spłacania zobowiązań finansowych z lat ubiegłych sprawia, że wolne środki na inwestycje w latach 2005-2007 nie są duże, w 2005 jest to zaledwie około 160.000 . Dopiero od 2009 roku wolne środki na inwestycje osiągają poziom około 1,5 mln zł, co stanowi już dość dużą rezerwę finansową.
 
Spłata zadłużenia w latach 2005-2009 wyniesie około 3,726 mln zł, co spowoduje w tym okresie obniżenie kwot dostępnych na inwestycje. W związku z tym, łącznie w najbliższych 5 latach kwota wolnych środków na inwestycje wyniesie w sumie około 4,413 mln zł.
 
Począwszy od 2010 roku, po spłaceniu wszystkich obecnych zobowiązań, będą nadal generowane wolne środki na inwestycje - około 1,7-1,9 mln zł rocznie i będą one wzrastały z każdym rokiem na skutek powiększającej się różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi Gminy. Łącznie w latach 2005-2014 poziom wolnych środków na inwestycje wyniesie około 13,580 mln zł.
 
Chcąc realizować inwestycje powyżej tej kwoty, Gmina będzie musiała je finansować z kredytów, pożyczek, obligacji i środków bezzwrotnych. Poziom zadłużenia budżetu Gminy, mierzony procentowym wskaźnikiem rocznej obsługi zadłużenia do rocznych dochodów budżetowych, jak również wskaźnikiem wielkości długu do rocznych dochodów nie będzie tu znaczącym ograniczeniem możliwości zaciągania dalszych zobowiązań, których spłata miałaby przypaść na lata 2005-2009. Wskaźniki te są następujące:
ˇ    ˇ    w 2005 roku - 13,6% (wskaźnik jest wysoki, ale po wyeliminowaniu kredytu pomostowego, który będzie spłacony, gdy tylko wpłyną środki z SAPARD-u, wskaźnik przyjmuje wartość 4,4%)
ˇ    ˇ    w 2006 roku - 4,7%
ˇ    ˇ    w 2006 roku - 3,5%
ˇ    ˇ    w 2007 roku - 2,4%
ˇ    ˇ    w 2008 roku - 1,2%.
 
Wskaźniki te jest są jeszcze dalekie maksymalnemu dopuszczalnemu, 15% poziomowi. Również ograniczenie w postaci granicy maksymalnej sumy zadłużenia w wysokości 60% rocznych dochodów w latach 2005-2009 nie stanowi jeszcze bariery dla dalszego zadłużania Gminy, gdyż na koniec poszczególnych lat wynosi: 9,6% w 2005 r., 6,3% w 2006 r., 3,3% w 2007 r. i 1,1% w 2008 r. Z powyższego wynika, że we wszystkich latach prognozy sytuacja jest na tyle bezpieczna, iż na realizację inwestycji (a tym bardziej na finansowanie tzw. wkładu własnego przy korzystaniu ze środków zewnętrznych) będzie możliwe zaciąganie zobowiązań.
 
Z powyższego wynika, że Gmina:
ˇ    ma możliwość zaciągania dalszych zobowiązań
ˇ    kwoty wolnych środków na inwestycje mogą służyć bezpośrednio finansowaniu inwestycji
ˇ    kwoty wolnych środków na inwestycje mogą służyć do spłacania zaciąganych w przyszłości większych zobowiązań
ˇ    kwoty te mogą stanowić niezbędny wkład własny przy ubieganiu się o dotacje na zadania inwestycyjne oraz środki pomocowe Unii Europejskiej.
 
Symulacja komputerowa, polegająca na konfrontacji dochodów z uwzględnieniem spodziewanych płatności z zewnętrznych źródeł finansowania z wydatkami Gminy oraz zatwierdzeniu planowanych inwestycji i planowanych kredytów, w sposób bezsprzeczny pokazuje, Gmina jest w stanie finansować zaplanowane inwestycje, przy wsparciu zaplanowanych zewnętrznych źródeł finansowania.
 
Poniżej w Tabeli 7.7. przedstawiono zestawienie inwestycji, przewidzianych do wykonania w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Zagórów. Tabele i wykresy przedstawiane w tym miejscu są wynikiem obliczeń dokonanych w programie MAFI.
 
  
 
Z przedstawionej tabeli wynika, iż faktyczne nakłady na realizację inwestycji są większe niż własne możliwości finansowe Gminy. Jest to spowodowane tym, że zaplanowane działania inwestycyjne są realizowane nie tylko ze środków własnych, ale w dużej mierze przy założeniu finansowania zewnętrznego w nadchodzących latach, przede wszystkim z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ale także środków FOGR oraz kredytów i pożyczek z WFOŚiGW.
 
Już istniejące oraz konieczne do zaciągnięcia zobowiązania zostały ujęte w tabelach poniżej. Ich wpływ na całość budżetu Gminy i wskaźniki zadłużenia zaprezentowano w tabelach i na wykresach poniżej.