7.3. Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy na lata 2005-2014

7.3. Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy na lata 2005 - 2014

 
 
 
 
Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków bieżących Gminy Zagórów na lata 2005-2014.
 
Wykres 7.1. przedstawia kształtowanie się wielkości dochodów i wydatków bieżących w budżecie Gminy w latach 2005-2014.
 
 
 
 
W całym okresie prognozy zarówno dochody, jak i wydatki bieżące Gminy będą wzrastały. W latach 2005-2014 dochody wzrosną o około 23,8%, natomiast wydatki bieżące o 29,9%. Wzrost ten powoduje wygenerowanie wolnych środków od około 1,368 tys. zł w 2006 roku do około 1,937 tys. zł w roku 2014 (w roku 2005 wolne środki wynoszą blisko 2,180 tys. zł, ale jest to efekt spłynięcia środków z SAPARD-u, które jeszcze w tym samym roku posłużą spłaceniu kredytu pomostowego). Z przyjętych założeń wynika, że wydatki będą rosły z mniejszą dynamiką, co będzie powodowało narastanie kwoty wolnych środków. Łącznie w latach 2005-2014 kwota wolnych środków wyniesie ponad 17.300 tys. zł. W prognozowanym okresie wielkość dochodów będzie przewyższać wydatki bieżące.
 
Tabela 7.4 przedstawia dokładne wartości dochodów ogółem oraz wydatków bieżących w budżecie Gminy w latach 2005-2014.
 
Rok
Dochody
Wydatki bieżące
2005
14.767.779
12.590.143
2006
13.975.182
12.607.347
2007
14.322.412
12.913.468
2008
14.735.268
13.236.304
2009
15.306.589
13.620.157
2010
15.884.972
14.151.343
2011
16.453.735
14.689.094
2012
17.059.341
15.217.902
2013
17.670.381
15.780.964
2014
18.285.834
16.349.079
 
 
    Natomiast Tabela 7.5. przedstawia tempo nominalnego i realnego wzrostu dochodów ogółem i wydatków bieżących Gminy w latach 2005-2014.
   
%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Zmiany dochodów nominalnie
94,6
102,5
102,9
103,9
103,8
103,6
103,7
103,6
103,5
Zmiany wydatków nominalnie
100,1
102,4
102,5
102,9
103,9
103,8
103,6
103,7
103,6
Zmiany dochodów realnie
91,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Zmiany wydatków realnie
97,1
99,9
99,6
99,0
100,1
100,2
99,9
100,1
100,1
Źródło: Projekcja programu MAFI
 
Powyższe założenia są sformułowane ostrożnie i opierają się na założeniu, że zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe będą rosnąć, zachowując prognozowane trendy. Sytuację powinny znacznie poprawić wielkości środków pozabudżetowych, w tym przede wszystkim środki pomocowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy. Gmina może wygenerować pewien poziom środków na inwestycje, mogących służyć jako wkład własny przy ubieganiu się o środki z Funduszy Strukturalnych. W planie inwestycyjnym będą one wiązane z konkretnymi zadaniami inwestycyjnymi.