7.2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy Zagórów

7.2. Założenia do prognozy dochodów i wydatkow bieżących Gminy

 
 
7.2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy Zagórów
 
Założenia makroekonomiczne
 
Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych Gminy wynika, że w dużej mierze zmieniają się one głównie pod wpływem inflacji.
Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:
 
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Inflacja
3,0%
3,0%
2,5%
2,9%
3,9%
3,8%
3,6%
3,7%
3,6%
3,5%
 
Źródłem powyższych danych są prognozy różnych instytucji i ośrodków naukowych, takie jak Ministerstwo Finansów, GUS, jednostki UE, banki inwestycyjne.
 
 
   Dochody są prognozowane w następującym podziale:
 
Podatki i opłaty lokalne:
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek od posiadania psów
Opłaty lokalne
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z karty podatkowej
Opłata skarbowa
Odsetki od nieterminowych wpłat
Opłata eksploatacyjna
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Udziały w podatkach budżetu państwa
Podatek doch. od osób fizycznych
Podatek doch. od osób prawnych
Dochody z majątku gminy
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Sprzedaż mienia, wyrobów i składników majątkowych
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
Sprzedaż akcji i udziałów
Dobrowolne wpłaty ludności na inwestycje
Pozostałe dochody
Grzywny i kary pieniężne
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Odsetki od środków na rachunkach bankowych
Spadki, zapisy i darowizny (nie na inwestycje)
Nadwyżki zakładów budżetowych
Wpływy z usług
Różne opłaty
Różne dochody
Różne rozliczenia i wpływy do wyjaśnienia
Opłata administracyjna za czynności urzędowe
Dywidendy i kwoty ze zbycia praw majątkowych
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Subwencja podstawowa
Subwencja oświatowa
Subwencja rekompensująca
Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące
Zlecone (par. 201)
Realizacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej(par.202)
Na realizację własnych zadań bieżących (par. 203)
Realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Środki pozyskane z innych źródeł (par. 270)
Środki na realizację inwestycji
Dotacje z budżetu państwa
Środki pozabudżetowe
Przychody uzyskane po realizacji inwestycji
 
    Wydatki są prognozowane w ramach poszczególnych działów w następującym układzie:
 
Wynagrodzenia (z narzutami)
Wydatki rzeczowe
Inwestycje
 
 Wydatki na zadania inwestycyjne nie podlegają prognozowaniu w ramach WPF (tak jak wydatki bieżące), lecz są szacowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
 
 
W prognozie dochodów przyjęto, że będą one rosły zgodnie ze stopą inflacji. Wyjątek stanowią następujące pozycje: podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, sprzedaż, wyrobów i składników majątkowych, gdzie dochody pozostaną na poziomie nominalnym.
W planie dochodów uwzględniono ewentualny wpływ środków na realizację inwestycji, zarówno z budżetu Państwa i województwa, jak również ze źródeł pozabudżetowych. Jest wysoce prawdopodobne, że środki na realizację inwestycji infrastrukturalnych uda się pozyskać z unijnych funduszy strukturalnych. Przewidywane do otrzymania środki będą przypisane do konkretnych zadań inwestycyjnych. W 2005 roku zakłada się otrzymanie środków z programu przedakcesyjnego SAPARD (Gmina zrealizowała inwestycję w roku 2004 środkami kredytu pomostowego).
 
 
W przypadku wydatków przyjęto w prognozie kształtowanie się ich wielkości na poziomie realnym roku poprzedniego. Wydatki w dwóch działach zostały skorygowane, z uwagi na nadzwyczajne wydarzenia, które będą w istotny sposób oddziaływać na wysokość wydatkowanych kwot:
ˇ    ˇ    wydatki w dziale Administracja publiczna zmniejsza się od 2006 roku o około 70.000 ; ma to związek z odejściem na emeryturę kilku pracowników - nowi pracownicy (z uwagi na niższy staż) będą mieli mniejsze uposażenia (odprawy dla pracowników zostały uwzględnione w budżecie roku 2005)
ˇ    ˇ    w dziale Oświata i Wychowanie od 2006 roku zmniejszeniu ulegną wydatki w związku z planowaną likwidacją jednej ze szkół - szacuje się, że wydatki związane z wynagrodzeniami zmniejszą się o około 300.000 rocznie, pozostałe wydatki rzeczowe o 50.000 .
Rzeczą oczywistą pozostaje, że w trakcie roku wartość wydatków może być modyfikowana zgodnie ze zmianami dochodów, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją z Gminie, jak również trybem przekazywania środków z budżetu Państwa.
 
W Wieloletnim Planie Finansowym nie uwzględniono kolejnych zobowiązań, które Gmina będzie zaciągać po to, aby finansować inwestycje ponad poziom, wynikający z dostępnych własnych środków budżetowych, a przy tym zachować zrównoważony poziom dochodów i wydatków budżetowych. Zobowiązania niezbędne do zaciągnięcia pojawią się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, po analizie planów inwestycyjnych Gminy na najbliższe lata.
 
Należy przy tym pamiętać, iż jest to sytuacja obliczona przy użyciu opisywanej wcześniej metodologii i w oparciu o kwotę wielkości wyjściowej skumulowanego stanu środków pieniężnych na koniec roku 1999, dlatego może nieznacznie różnić się od faktycznych przepływów finansowych na rachunku Gminy (dla urealnienia obliczeń przyjęto również faktyczny stan środków pieniężnych na rachunku Gminy na koniec roku 2004).