6. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

6. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

 
 
 
 
 
 
Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego objęte zostaną monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych, obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwi ocenę jego wykonania.
 
Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań są podzielone na dwie kategorie, zgodnie z wytycznymi KE:
ˇ    wskaźniki produktu - odnoszą się do rzeczowych efektów działania, liczone są w jednostkach materialnych,
ˇ    wskaźniki rezultatu - odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia programu, mogą przybierać formę wskaźników materialnych lub finansowych,
Do wymienionych w Planie Rozwoju Lokalnego zadań, w ramach przynależności do poszczególnych priorytetów i działań ZPORR, określone zostały następujące wskaźniki monitoringu:
 
Lp.
Produkty
Symbol
Jedn.
448.
Długość nowobudowanych dróg gminnych
3.1.3
km
449.
Długość nowobudowanych dróg gminnych z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną
3.1.4
km
450.
Liczba nowych obiektów infrastruktury drogowej
3.1.5
szt.
452.
Długość zmodernizowanych dróg gminnych
3.1.7
km
453.
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów mostowych
3.1.8
szt.
454.
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przejazdów kolejowych
3.1.9
szt.
455.
Długość wybudowanych utwardzonych poboczy
3.1.10
km
456.
Liczba wybudowanych miejsc postojowych
3.1.11
szt.
457.
Liczba wybudowanych zatok autobusowych
3.1.12
szt.
458.
Długość wybudowanych chodników
3.1.13
km
459.
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych
3.1.14
km
460.
Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych
3.1.15
km
462.
Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych
3.1.17
szt.
463.
Liczba wybudowanych przejść dla pieszych
3.1.18
szt.
464.
Liczba wybudowanych sygnalizacji świetlnych
3.1.19
szt.
472
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków
3.1.27
szt.
 
465.
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej
3.1.20
szt.
466.
Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci rozdzielczej wodociągów
3.1.21
km
471.
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych stacji uzdatniania wody
3.1.26
szt.
677
Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych innych obiektów infrastruktury społecznej
3.5.3
m2
678
Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych szkół podstawowych
3.5.4
m2
679
Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych gimnazjów
3.5.5
m2
680
Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych szkół średnich
3.5.6
m2
681
Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej
3.5.7
m2
682
Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych sal gimnastycznych
3.5.8
m2
684
Powierzchnia obiektów publicznych z dostępem do szerokopasmowego internetu
3.5.10
m2
 
Lp.
Rezultaty
Symbol
Jedn.
495.
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów
3.1.50
ha
497.
Nośność zmodernizowanych dróg
3.1.52
kN/oś
498.
Przepustowość odciążonych dróg zdefiniowanych przez beneficjenta
3.1.53
%
507.
Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków
3.1.62
szt.
508.
Powierzchnia terenów inwestycyjnych objętych działaniem oczyszczalni ścieków
3.1.63
ha
509.
Wykorzystywana moc przerobowa oczyszczalni ścieków
3.1.64
m3/doba
510.
Przepustowość wybudowanej oczyszczalni ścieków
3.1.65
m3/doba
511.
Ilość nieczyszczonych ścieków
3.1.66
m3/doba
687
Liczba uczniów w szkołach podstawowych
3.5.13
osoby
689
Liczba uczniów gimnazjum
3.5.15
osoby
691
Liczba uczniów placówce oświatowej
3.5.17
osoby
692
Liczba korzystających z sal gimnastycznych
3.5.18
osoby