5.4. Powiązanie projektów z innymi priorytetami ZPORR

5.4. Powiązanie projektów z innymi priorytetami ZPORR

 
 
5.4. Powiązanie projektów z innymi priorytetami ZPORR
 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2005-2006 (NPR/PWW). ZPORR rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej Państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki w ramach ZPORR będzie współfinansowana z funduszy strukturalnych.
 
Celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.
 
Wzrost konkurencyjności należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich regionów w Polsce względem regionów europejskich, w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości infrastruktury technicznej, a więc tych czynników, które decydują obecnie o sile gospodarek państw i regionów.
 
Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów należy rozumieć jako podjęcie działań interwencyjnych w ograniczonej liczebnie i przestrzennie grupie obszarów: wiejskich, koncentracji przemysłów restrukturyzowanych oraz degradacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni miejskiej, poprzemysłowej i powojskowej, o najmniejszych możliwościach rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej.
 
Realizacja strategicznego celu ZPORR sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych. Osiągnięcie wyżej wymienionego celu odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań programu.
 
Zgłaszany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projekt musi być zgodny z przynajmniej jednym z priorytetów i działań ZPORR. Wyróżniamy następujące priorytety, działania i poddziałania:
 
PRIORYTET 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa
Poddziałanie 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego
Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 1.3.1. Regionalna infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury
Działanie 1.5. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
Działanie 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach
 
 
PRIORYTET 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego
Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne
Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości
Działanie 2.6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy
 
PRIORYTET 3: Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Działanie 3.2. Obszary restrukturyzowane
Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe, powojskowe
Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich
Poddziałanie 3.3.2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych
Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
Poddziałanie 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia własnoręcznie przez osobę upoważnioną do składania wniosku
 
PRIORYTET 4: Pomoc techniczna
Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane
Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane
Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne.
 
Gmina Zagórów w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej 2005-2006 zamierza podjąć kilka inwestycji, wpisujących się w priorytety i działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Będą one ważnym czynnikiem pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze Gminy, powiatu słupeckiego oraz województwa wojewódzkiego. Zgodność projektów z priorytetami ZPORR przedstawia syntetycznie Tabela 5.4.
 
Priorytet ZPORR
Zgodność projektu (kod zadania)
Priorytet 3
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
05/2005; 06/2005; 07/2005; 08/2005; 09/2006; 10/2006; 11/2005; 12/2006;
Priorytet 3
Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna
01/2005; 02/2005; 03/2005; 04/2005;
Źródło: Opracowanie własne